Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/BCSĐ ngày 4/4/2019 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương đã xây dựng Kế hoạch số 1067/BTCDTW-TH ngày 19/04/2019 về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 của Ban và tổ chức triển khai thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên địa bàn Thủ đô.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ tiếp công dân, xử lý đơn thư chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân. Luôn lắng nghe và chia sẻ với người dân với phương châm “trọng dân, gần dân” theo mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân. Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho người dân được tư vấn pháp luật miễn phí, Ban Tiếp công dân Trung ương đã phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục thực hiện việc tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí tại Trụ sở Tiếp công dân trung ương, qua đó có tác động tích cực tới thái độ của người dân đến khiếu kiện, làm giảm căng thẳng và nguy cơ mất an ninh trật tự.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, tham gia đối thoại tại các địa phương ngày càng được tăng cường. Thông qua đối thoại, kiểm tra góp phần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời cũng nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của công dân, nhất là đối với những vụ việc mà công dân đang khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, Ban Tiếp công dân Trung ương đã làm tốt nhiệm vụ được giao là đầu mối tổng hợp, tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, đông người, phức tạp theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

leftcenterrightdel
 Làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư cũng là làm tốt công tác dân vận và ngược lại

Từ thực tiễn triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2019, Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương rút ra một số bài học, kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên, cần phải cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ, của đơn vị với những nhiệm vụ, giải pháp  thực hiện phù hợp, sát thực tế. Đồng thời, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi đảng viên và của cả đảng bộ.

Thứ hai, về nhận thức, phải luôn thấu suốt quan điểm tiếp công dân, xử lý đơn thư cũng chính là thực hiện công tác dân vận, làm tốt việc tiếp công dân, xử lý đơn thư cũng là làm tốt công tác dân vận và ngược lại. Đây cũng chính là một nội dung trọng tâm trong công tác dân vận chính quyền. Thông qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, trách  nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan hành chính nhà nước, các địa phương đối với công tác tiếp công dân, đối thoại với người dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, cũng giúp giải thích, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đồng thời bảo đảm kỷ cương, trật tự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ ba, một trong những yêu cầu rất quan trọng trong công tác tiếp công dân, nhất là tiếp các đoàn đông người, xử lý các vụ việc đông người, phức tạp là phải chủ động nắm thông tin, nắm tình hình, phải có sự kết nối thông tin thường xuyên, kịp thời giữa Trụ sở và các địa phương nơi phát sinh vụ việc, với các cơ quan chức năng, từ đó có hướng tiếp, xử lý phù hợp, hiệu quả, đáp ứng được những yêu cầu đặt ra.

Thứ tư, khi có các đoàn khiếu kiện đông người đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Trụ sở với địa phương, các cơ quan chức năng, nhất là với lực lượng an ninh để có phương án xử lý trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở và trên địa bàn Thủ đô.

Thứ năm, đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, phải có sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thực tế cho thấy, nơi nào có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy và chính quyền, sự tham gia tích cực của cơ quan dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thì nơi đó hầu như phát sinh rất ít vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, hoặc giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc đông người, phức tạp.

H.T