Trong năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung và trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật và các cuộc thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Đặc biệt, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai theo Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra, xử lý nghiêm túc các trường hợp cố tình không chấp hành thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

Triển khai 306 cuộc thanh tra, kiểm tra

Trước đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, năm 2019, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chất lượng các cuộc thanh tra tiếp tục được nâng lên.

Trong đó, các tổ chức thanh tra hành chính của tỉnh thực hiện 110 cuộc thanh, kiểm tra (có 108 cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch được duyệt, 03 cuộc đột xuất). Đến ngày 18/12/2019, đã kết thúc 87 cuộc, ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra đối với 163 đơn vị; phát hiện 121 đơn vị có sai phạm trong các lĩnh vục tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng đất đai với số tiền sai phạm 8.414,6 triệu đồng; kiến nghị, yêu cầu các đơn vị được thanh tra kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể đã để xảy ra sai phạm; kiến nghị xử lý thu hồi về kinh tế với tổng số tiền 6.275,5 triệu đồng, đã thu hồi 6.188,3 triệu đồng; xử lý khác 2.139,0 triệu đồng. Qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh đã chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc, cơ quan điều tra đã khởi tố 02 vụ việc.

leftcenterrightdel
 Tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích trong hoạt động Công đoàn (ảnh: Thanh tra tỉnh Lạng Sơn)

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các tổ chức thanh tra chuyên ngành thực hiện 196 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 358 tổ chức và 1.018 cá nhân. Hiện nay đã kết thúc 171/196 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 2.642,8 triệu đồng, kiến nghị xử lý thu hồi 1.332,3 triệu đồng và đã thu hồi 960,1 triệu đồng, xử lý khác 1.310,5 triệu đồng; ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 106 tổ chức và 848 cá nhân với số tiền xử phạt là 2.851,1 triệu đồng, đã nộp ngân sách 2.474,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-TTr ngày 21/02/2019 kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra năm 2019. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về thanh tra. Trong năm đã tiến hành và kết thúc 10/13 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với 19 cơ quan, đơn vị. Từ kết quả thanh, kiểm tra đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra.

Xử lý chồng chéo thanh tra đối với 78 doanh nghiệp

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ động khảo sát, tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra, chủ trì xử lý việc chồng chéo của các tổ chức thanh tra trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 và Văn bản số 468/UBND-NC ngày 27/5/2017 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; trong năm 2019, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng hoặc dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo và giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh đã chủ trì, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xử lý chồng chéo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp ngay từ khi xây dựng kế hoạch. Quá trình triển khai kế hoạch thanh tra đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp của các đơn vị trên địa bàn; phối hợp, trao đổi thông tin với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để nắm bắt thông tin về tình hình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Kết quả trong năm 2019 đã xử lý chồng chéo thanh tra đối với 78 doanh nghiệp. Qua đó, đã hạn chế tình trạng doanh nghiệp một năm phải tiếp đón nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu các chi phí không chính thức, góp phần cải thiện môi truờng kinh doanh, đầu tư./.

Minh Nguyệt