Thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản liên quan, các cơ quan chuyên môn và các cấp, chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai thành lập Ban Tiếp công dân, Tổ tiếp công dân đảm bảo đúng quy định và yêu cầu công việc thực tết tại ngành, địa phương. Đồng thời, các cơ quan bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, có kỹ năng để thực hiện công tác tiếp công dân; ưu tiên chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

Cấp tỉnh tổ chức tiếp công dân chung tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Nơi tiếp công dân của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh). Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, làm đầu mối phối hợp tổ chức công tác tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; quản lý, bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động của Trụ sở.

Từ năm 2016, tại 05 huyện, thành phố (gồm: Thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Sa Pa và huyện Bát Xát) thực hiện thí điểm chuyển Ban Tiếp công dân cấp huyện từ Văn phòng HĐND - UBND sang cơ quan Thanh tra cấp huyện; đồng thời, chuyển biên chế thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại Văn phòng HĐND - UBND (nếu có) về Thanh tra huyện, thành phố quản lý. Kết thúc thời gian thí điểm, ngày 18/02/2020, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 30-TB/BCSĐ thông báo kết luận về kết quả thí điểm, trong đó nhất trí sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho tiếp tục thực hiện và mở rộng mô hình ra tất cả các huyện trong tỉnh.

Đối với Thanh tra tỉnh và các sở, ngành thuộc tỉnh tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan để tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, khi có công dân đến. Các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách, quyền lợi của công dân, tổ chức phải tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm bố trí công chức, viên chức của bộ phận chuyên môn làm nhiệm vụ tiếp công dân theo đúng quy định.

leftcenterrightdel
Ảnh chỉ mang tính minh họa - Internet 

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thực hiện việc tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (trong trường hợp bận việc đột xuất thì ủy quyền cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia tiếp công dân theo lịch định kỳ). Người đứng đầu các sở, ngành thực hiện tiếp công dân định kỳ 01 ngày trong tháng; các đơn vị đều xây dựng và công khai lịch tiếp dân định kỳ theo quy định.

Đối với cấp huyện, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã bố trí lịch tiếp công dân đình kỳ mỗi tháng 02 ngày (thông thường vào ngày 05 và ngày 20 hàng tháng). Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện được công khai niêm yết tại Trụ sở Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện và ghi rõ trong Nội quy tiếp công dân. Đối với cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân 01 ngày trên tuần; tuy nhiên hoạt động tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp xã diễn ra đột xuất hàng ngày.

Tại các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh có kết nối trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố để lãnh đạo các đơn cùng tiếp và trả lời các vấn đề liên quan đến người dân. Kết thúc phiên tiếp công dân, lãnh đạo các cấp ban hành văn bản chỉ đạo, giao các cấp, các ngành xem xét, giải quyết từng vụ việc.

Cụ thể hơn, trong năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã đón tiếp 5.969 lượt công dân tương ứng 7.680 người đến nơi tiếp công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (năm 2019 giảm 7,5% so với cùng kỳ; 9 tháng đầu năm 2020 tăng 11,17% so với cùng kỳ). Trong đó: Tiếp thường xuyên là 3.468 lượt gồm 4.083 người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 2.501 lượt gồm 5.597 người (Thủ trưởng tiếp 613 lượt với 958 người). Tổng số vụ việc là 5.964 vụ việc, trong đó: vụ việc cũ là 1.180 vụ việc, vụ việc mới phát sinh là 4.784 vụ việc. Số đoàn đông người là 188 đoàn. Riêng UBND tỉnh Lào Cai đón tiếp 1.334 lượt công dân, bằng 2.669 người đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 7.379 đơn (năm 2019 tăng 3,6% so với cùng kỳ; 9 tháng đầu năm 2020 tăng 0,16% so với cùng kỳ), trong đó đơn tiếp nhận trong kỳ 7.302 đơn; đơn kỳ trước chuyển sang: 77 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý là 6.518 đơn, có 1.742 đơn khiếu nại, 462 đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, nặc danh: 5.175 đơn. Qua xử lý đơn, xác định có 2.107 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính; 77 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp; 03 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Đảng (trong đó có 223 đơn khiếu nại và 122 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính). Riêng UBND tỉnh Lào Cai tiếp nhận 2.546 đơn thư của công dân gửi đến để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nội dung đơn thư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, một số đơn thư của công dân khiếu kiện, phản ánh về chế độ chính sách, xây dựng, môi trường, tố cáo về thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức…

Có thể nói, việc phối hợp tiếp nhận thông tin, tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn thư từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với Ban Tiếp công dân tỉnh được đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đã triển khai, thực hiện và duy trì phần mềm tiếp nhận và giải quyết đơn thư do Thanh tra Chính phủ và Ban Tiếp công dân tỉnh Lào Cai triển khai. Nhiều vụ việc có nguy cơ tạo thành điểm nóng được Ban Tiếp công dân tỉnh chủ động phối hợp cùng cơ quan, đơn vị tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả, hạn chế được phát sinh phức tạp./.

Lan Anh