leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - P.V 

Theo đó, thành lập Tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch thanh tra số 1343/KH-TTCP ngày 06/8/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Tổ công tác), gồm 12 thành viên do ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ I làm Tổ trưởng.

Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tại Điểm 2 Mục III Kế hoạch số 1343/KH-TTCP ngày 06/8/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Tổ; phân công nhiệm vụ đối với Tổ phó, các thành viên Tổ công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu đã được phê duyệt trong Kế hoạch Số 1343/KH-TTCP ngày 06/8/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

 

Kế hoạch 1343/KH-TTCP ngày 06/8/2020 triển khai cuộc thanh tra theo Quyết định 939/QĐ-TTCP ngày 16/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ.

Kế hoạch tạo sự chủ động và làm cơ sở để các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ triển khai cuộc thanh tra cuộc thanh tra theo yêu cầu. Bên cạnh đó xác định nội dung, phạm vi, số lượng, thời gian, thời điểm thanh tra, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu của các nghị quyết và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 và yêu cầu về tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh phục hồi nền kinh tế.

Đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị được giao chủ trì với các vụ, cục tiến hành cuộc thanh tra và với các bộ, ngành có liên quan, nhằm triển khai và hoàn thành kịp thời, có chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020.

 

Lan Anh