leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Ngoài ra, ông Đỗ Đức Toàn, Chánh Văn phòng, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo làm tổ phó; các thành viên gồm: bà Trần Thị Thúy Mai, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng; ông Lê Quang Linh, Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Kế hoach - Tổng hợp; bà Phạm Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Kiểm tra và Thẩm định văn bản pháp luật, Vụ Pháp chế; ông Hoàng Quốc Long, Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Công nghệ Trung tâm Thông tin và ông Cung Văn Trang, Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Công nghệ Trung tâm Thông tin.

Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ của Tổ công tác là tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo; báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo và kết luận, chỉ đạo của Trưởng ban.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về xây dựng, phát triên Chính phủ điện tử của Thanh tra Chính phủ trình Trưởng ban xem xét, quyết định; xây dựng các báo cáo, tài liệu phục vụ các hoạt động và cuộc họp của Ban Chỉ đạo, triển khai thực hiện việc sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điên tử của Thanh tra Chính phủ./.

Lan Anh