Hội nghị tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thanhtra.dongnai.gov.vn

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh và UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Văn bản của UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất một bài dự thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng gửi về Thanh tra tỉnh tổng hợp gửi Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.

Tài liệu hướng dẫn Cuộc thi, đề nghị các đơn vị tải về tại địa chỉ website: http://thanhtra.donenai.gov.vn/Pages/noi-dung-tin.aspx?NewsID=1680.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” kèm theo Quyết định 450/QĐ-TTCP ngày 28/8/2021 và Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về triển khai cuộc thi.

Việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi của tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “ Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy sự quan tâm phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng./. 

Đình Thuyết