Theo đó, Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra đã thực hiện 172 cuộc thanh tra hành chính (142 cuộc theo kế hoạch và 30 cuộc đột xuất), chủ yếu trong các lĩnh vực; Quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính ngân sách và đất đai. Đã kết thúc 137 cuộc, ban hành 136 kết luận (còn 35 cuộc đang triển khai thực hiện), phát hiện sai phạm về kinh tế 20.095,4 triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước 12.026,2 triệu đồng; xử lý khác gồm: giảm trừ trong nghiệm thu quyết toán và cấp phát, thanh toán, thi công, sửa chữa bổ sung; thu trả lại cho tập thể, cá nhân... 8.069,2 triệu đồng. Các sai phạm phát hiện qua thanh tra chủ yếu như: trình tự, thủ tục, chất lượng hồ sơ một số công trình, dự án chưa đảm bảo; công tác khảo sát, thiết kế, dự toán một số công trình còn sai sót; quy trình thủ tục chưa chặt chẽ; thanh toán chế độ chính sách không đúng quy định, chi sai đối tượng, thiếu thủ tục, giao đất trái thẩm quyền, không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất...

Qua kết quả hoạt động thanh tra hành chính năm 2017 cho thấy, các cơ quan thanh tra đã bám sát kế hoạch được phê duyệt và nhiệm vụ đột xuất được giao; kịp thời phát hiện các khuyết điểm vi phạm, góp phần chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm và tăng cường công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực được thanh tra. Các cơ quan thanh tra triển khai tốt công tác thanh tra hành chính như: Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện Sông Mã, Thanh tra huyện Mai Sơn, Thanh tra huyện Quỳnh Nhai, Thanh tra huyện Phù Yên…  

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 511 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1683 đơn vị, tổ chức và cá nhân. Qua thanh tra phát hiện 537 tổ chức, cá nhân có sai phạm; phát hiện các dạng sai phạm với tổng số tiền 18.169  triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.830 triệu đồng…Kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cho thấy, các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, góp phần kịp thời chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước ở nhiều lĩnh vực, có tác động tích cực đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Các cơ quan thanh tra triển khai tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành như: Thanh tra Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp, Cục Thuế tỉnh, Ban dân tộc…

Cũng trong năm 2017, các đơn vị thanh tra đã triển khai 21 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra ngân sách, công tác quản lý ĐTXD các chương trình dự án của Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc các Sở, Ngành. Kết quả phát hiện sai phạm về tiền 6.052,6 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 1.734,8 triệu đồng, kiến nghị khác như giảm trừ cấp phát thanh toán, thi công bổ sung, giảm trừ thuế đối với nội dung về ĐTXD; kê khai bổ sung thuế; trích lập các quỹ số tiền 4.317,8 triệu đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 114 tập thể, 213 cá nhân có liên quan đến tồn tại, khuyết điểm qua thanh tra phát hiện. 

Công tác xử lý sau thanh tra, các cấp, các ngành và các cơ quan thanh tra đã tăng cường các biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi các sai phạm về kinh tế phát hiện qua thanh tra và xử lý vi phạm hành chính, trong năm 2017, đã thu hồi được số tiền 20.780,46 triệu đồng. Có thể nói, công tác xử lý sau thanh tra năm 2017 đã được các cấp, các ngành, các cơ quan thanh tra quan tâm thực hiện có hiệu quả kịp thời thu hồi tiền sai phạm về kinh tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra. Qua thanh tra, cơ bản các tổ chức, cá nhân được thanh tra đã có nhận thức đúng về những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm, chấp hành các kết luận thanh tra; kịp thời khắc phục các tồn tại, khuyết điểm, đã tiến hành kiểm điểm với 140 tập thể và 368 cá nhân, khiển trách 14 cá nhân, chấm dứt hợp đồng 01 cá nhân có liên quan đến sai phạm./.

Lan Anh