Ngày 20/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật PCTN thay thế Luật PCTN số 55/2005/QH11. Luật PCTN năm 2018 gồm 10 Chương, 96 Điều sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 với nhiều nội dung mới.

Xác định công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị nên ngay khi Luật PCTN được thông qua, UBND tỉnh Nam Định đã tích cực triển khai thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBDN tỉnh về triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành cho lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về công tác PCTN.

leftcenterrightdel
 Ông Vũ Minh Lượng - Chánh Thanh tra tỉnh trao đổi những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tháng 5/2019 (ảnh: TTTNĐ)

Sau Hội nghị của tỉnh, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cấp, ngành mình. Theo đó, việc tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018 cơ bản hoàn thành trước ngày 01/7/2019 – ngày Luật PCTN năm 2018 có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị quán triệt, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018 cũng được Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh, hệ thống truyền thanh của huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn truyền tải thông tin đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Với vai trò là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, Thanh tra tỉnh đã xây dựng và biên tập các nội dung tuyên truyền Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN năm 2018 để tuyên truyền trên mục “Chính sách, pháp luật mới” trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh.

Cùng với việc triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018, trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch về PCTN, như: Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/01/2019 về thực hiện các nhiệm vụ công tác PCTN năm 2019; Công văn số 30/UBND-VP8 ngày 22/5/2019 về triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/6/2019 triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN…

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Nam Định đã và đang xem xét, xử lý 12 vụ án tham nhũng. Trong đó, có 05 vụ án “Giả mạo trong công tác”; 07 vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Hiện đã xét xử 09 vụ và đang điều tra 03 vụ.

Mặt khác, UBND tỉnh Nam Định còn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập. Trên cơ sở quy định của pháp luật và văn bản số 394/TTr-PCTN ngày 07/12/2018 của Thanh tra tỉnh hướng dẫn minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018, các cấp, các ngành của tỉnh đã thực hiện tổ chức việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập đối với đối tượng phải kê khai và Báo cáo kết quả minh bạch tài sản thu nhập năm 2018 theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã rà soát, lập danh sách các đối tượng là Giám đốc và tương đương trở lên thuộc diện kiêm soát tài sản, thu nhập do Thanh tra Chính phủ kiểm soát theo Luật PCTN năm 2018 để xây dựng kế hoạch kê khai lần đầu năm 2019. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức triển khai việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu năm 2019 theo quy định và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập.

Những tháng cuối năm 2019, Thanh tra tỉnh Nam Định tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt công tác PCTN; làm tốt công tác công khai minh bạch, nhất là công khai minh bạch về tài chính và đầu tư xây dựng nhằm nâng cao chỉ số PCTN của cấp tỉnh. Cùng với đó, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị làm tốt công tác PCTN, thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; lập danh sách các đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập và đôn đốc thực hiện kê khai tài sản thu nhập lần đầu năm 2019 theo Luật PCTN năm 2018./.

Minh Nguyệt