Năm 2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh Nam Định đã tiến hành 409 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm cả về kinh tế và hiện vật, đã xử lý về kinh tế với số tiền 11.062,78 triệu đồng và 47.545,6 m2 đất. Trong đó, xử lý thu hồi vào Ngân sách nhà nước 6.375,11 triệu đồng, xử phát vi phạm hành chính 3.980,16 triệu đồng, giảm trừ khi phê duyệt quyết toán 808,19 triệu đồng; thu hồi 47.545,6 m2 đất.

Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 298 cuộc thanh tra hành chính, thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.824 lượt cơ quan, đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm và xử lý về kinh tế 5.597,28 triệu đồng và 46.160,6 m2 đất, trong đó ban hành quyết định thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.438,36 triệu đồng và 46.160,6 m2; xử lý hành chính bằng hình thức xử phát 3.980,16 triệu đồng.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh Nam Định đã triển khai 26 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tại 78 lượt cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, KN,TC và PCTN. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị tiếp tục duy trì, chấp hành nghiêm việc tổ chức tiếp dân định kỳ; tăng cường phổ biến tuyên truyền pháp luật về giải quyết KN,TC; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về PCTN.

leftcenterrightdel
Tỉnh Nam Định (Nguốn Internet) 

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC, tỉnh Nam Định cho biết, trong năm 2017, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, cá ngành đã tiếp 4.789 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (tăng 655 lượt so với cùng kỳ năm 2016); có 121 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 2.383 đơn thư trong đó, có 71 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Phân tích nội dung đơn thư cho thấy, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh diễn ra không gay gắt, phức tạp, không phát sinh mới, không có điểm nóng về KN,TC.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, theo Kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 07 cuộc thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng. Trong năm 2017, tỉnh đã xét xử 02 vụ án với 16 bị can (vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số cán bộ xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh) với 12 bị cáo, đã xử 04 bị cáo tù giam và (vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số cán bộ xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh) đã xử 03 bị cáo tù giam.

Bên cạnh đó, cơ quan công an tỉnh đã khởi tố 02 vụ án về lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số cán bộ xã Mỹ Thắng huyện Mỹ Lộc và vụ án đo đạc, thu tiền trái phép khi làm thủ tục hợp pháp hóa quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không hợp pháp tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực; 03 vụ án đang được tiến hành điều tra và nghiên cứu hồ sơ đều liên quan đến lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Đánh giá kết quản công tác năm 2017, Thanh tra tỉnh Nam Định cũng nghiêm túc chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác thanh tra, xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, chất lượng xây dựng Kế hoạch thanh tra của một số huyện, sở, ngành còn hạn chế, chung chung, không cụ thể, chưa xuất phát từ yêu cầu thực tiến, chưa xác định rõ đối tượng thanh tra dẫn đến, việc kế hoạch thanh tra đề ra nhưng không thực hiện được; việc ban hành quyết định và kết luận thanh tra tại một số đơn vị chưa đảm bảo, không đúng quy định của pháp luật; giải quyết KN,TC còn chậm, còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy, chưa dứt điểm; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện PCTN của cấp ủy, chính quyền một số địa phương, sở, ngành chưa đáp ứng quy định của pháp luật; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo quyết liệt trong PCTN; tổng kết, rút kinh nghiệm sau thanh tra còn hạn chế.v.v.

Từ nhận định, đánh giá nêu trên, UBND tỉnh Nam Định cho biết, năm 2018 thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND huyện, thành phố, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; UBND cấp xã, phường tập trung vào chuyên đề quản lý tài chính, ngân sách, sử dụng đất đai, môi trường; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tập trung vào lĩnh vực quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, tái định cư… Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết các vụ việc KN, TC, đề nghị, kiến nghị của công dân; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc của ngành Thanh tra./.

Nhã Lan