Toàn ngành thanh tra tỉnh Nam Định đã tiến hành 188 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm cả về kinh tế và hiện vật, đã xử lý về kinh tế với số tiền là 4.361,55 triệu đồng và 11.317,3 m2 đất; Trong đó: xử lý thu hồi vào Ngân sách nhà nước là 1.775,55 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 1.377,9 triệu đồng, thu hồi 11.317,3 m2 đất, tịch thu nhiều tang vật vi phạm hành chính khác…

Thanh tra các Sở, ngành đã thực hiện 115 cuộc thanh tra hành chính, thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.432 lượt cơ quan, đơn vị, cá nhân. Nội dung thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: công tác qui hoạch, kế hoạch, quản lý sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên, khoáng sản; hoạt động sư phạm nhà giáo; công tác quản lý tài chính, ngân sách; hoạt động của các tổ chức tín dụng; công tác xây dựng cơ bản; duy tu, sửa chữa cầu đường bộ tại các huyện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hành nghề y, dược và thẩm mỹ ngoài công lập, vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động bưu chính; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; kinh doanh các dịch vụ văn hóa và tổ chức lễ hội… 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành thanh tra đã triển khai 14 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm tại 21 lượt cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật Thanh tra, Khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Qua thanh tra đã kiến nghị các đơn vị được thanh tra chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền và thực hiện đầy đủ việc công khai minh bạch theo quy định về phòng chống tham nhũng, chấn chỉnh công tác kê khai tài sản, thu nhập.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định Vũ Minh Lượng 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng; đồng thời tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm. UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch về PCTN. Các cấp, các ngành đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng; chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức tập huấn về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt từ cấp tỉnh đến cấp xã; nhận thức về PCTN của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật về PCTN của các cấp, các ngành, nhất là của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị được nâng lên rõ rệt. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các vụ án tham nhũng đang điều tra, truy tố, xét xử. Chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban CĐTW về PCTN; chuyển hồ sơ có dấu hiệu phạm tội cho cơ quan điều tra để xem xét, xử lý. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành thanh tra, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh việc ban hành kết luận thanh tra, khắc phục tình trạng phát hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng không quy rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và không kiến nghị xử lý kỷ luật và không chuyển hồ sơ vi phạm của đảng viên cho tổ chức đảng xử lý về đảng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo việc đánh giá công tác PCTN năm 2017 và tự chấm điểm “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017”; đến nay đã xây dựng xong dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá theo nội dung yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Qua rà soát và đánh giá công tác PCTN năm 2017, giúp cho các cấp, các ngành đánh giá được những thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém trong công tác PCTN để chấn chỉnh, khắc phục trong năm 2018./.

Dương Thái