Tăng cường tuyên truyền, vận động công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật về KNTC

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp Thah tra Chính phủ Nguyễn Hữu Hòa đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Thanh tra Chính phủ  (TTCP). Theo đó, năm 2020, TTCP đã tiến hành 45 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 16 cuộc, phát hiện vi phạm số tiền 4.063 tỷ đồng, 341 ha đất; kiến nghị thu hồi 3.762 tỷ đồng, 223 ha đất; chuyển cơ quan điều tra xử lý 6 vụ; đã tiến hành 7 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); qua đó đã kiến nghị chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong thực hiện pháp luật về các lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, đã kiểm tra, đôn đốc 23 kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý về kinh tế 8.437 tỷ đồng (67%); căn cứ vào các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ các đơn vị đã thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 144 tập thể, 346 cá nhân có liên quan. Kế hoạch thanh tra năm 2020 được triển khai đúng kế hoạch; xây dựng Định hướng và kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 bám sát theo tinh thần nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai thực hiện Định hướng chương trình thanh tra năm 2021 bài bản, kịp thời.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị. Ảnh: L.A 

Tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 3.565 lượt người; có 382 lượt đoàn đông người; có 3.681 đơn đủ điều kiện xử lý trong tổng số 13.407 đơn đã tiếp nhận. Kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý, giải quyết 28 vụ việc KNTC, phản ánh của công dân, tổ chức. Đặc biệt, đã thực hiện tốt các kế hoạch về công tác tiếp công dân, nhất là kế hoạch tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đối với các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đã tham mưu giúp việc để Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm việc tại 12 địa phương, chỉ đạo giải quyết 24 vụ việc. Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và Thành phố. Hồ Chí Minh; phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật về KNTC và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong tham mưu ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật và củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương của công chức thanh tra, giải quyết dứt điểm tình trạng đơn nội bộ. Công tác Đảng thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên. Các mặt công tác khác được triển khai đồng bộ, linh hoạt, đạt nhiều kết quả trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, ông Nguyễn Hữu Hòa nêu rõ, hoạt động của các cơ quan thanh tra cần bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay. Bám sát và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành, định hướng công tác thanh tra năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thanh tra. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra.

Đồng thời, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC...

Song song đó, cần triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả nhất là khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng….

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chia sẻ, hoạt động của công đoàn đã chú trọng hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên với các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ, đoàn viên, từ đó nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò, chức năng và từng bước khẳng định vị thế của tổ chức.

leftcenterrightdel
Bà Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: L.A

Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua do công đoàn phát động, công đoàn đã tích cực vận động đoàn viên tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ); đặc biệt là vận động cán bộ, đoàn viên không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng tham mưu, nghiên cứu; tập trung xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi. Ban Thanh tra Nhân dân đã hoạt động có hiệu quả trong giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nuốc; việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, các nội quy, quy chế của cơ quan; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCCVCNLĐ, có biện pháp kiến nghị đề xuất với thủ trưởng cơ quan giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng cơ quan đồng thuận, đoàn kết.

Ghi nhận thành tích của Công đoàn TTCP năm 2020, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Thanh tra; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân.

Bà Phan Phương Hạnh nhấn mạnh, năm 2021, năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và tổ chức công đoàn, để thực hiện ngày càng tốt hơn các chức năng hoạt động công đoàn trong tình hình mới, bà Hạnh nhấn mạnh một số nội dung, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác thông tin, tuyền truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị, thấu suốt về quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo công đoàn các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, lan toả và hiệu quả. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, nghị quyết, chương trình công tác của công đoàn, đặc biệt là giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVCNLĐ, các nội quy, quy chế của cơ quan; kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan có biện pháp tháo gỡ khó khăn, chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCNLĐ…

Lan Anh