Theo đó, 9 tháng đầu năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành 40 cuộc thanh tra hành chính (09 cuộc năm 2017 chuyển sang), theo kế hoạch 35 cuộc, đột xuất 05 cuộc. Đang tiến hành 05 cuộc, kết thúc 35 cuộc (trong đó đã ban hành kết luận 27 cuộc). Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai…Qua thanh tra phát hiện sai phạm 1.425,231 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 1.402,034 triệu đồng, kiến nghị khác 23,197 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 11 tập thể và 38 cá nhân. Đã thu hồi 910,169 triệu đồng, đã xử lý hành chính 04 tập thể và 12 cá nhân.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực như quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý về lĩnh vực thuế, việc thực hiện các dự án, đề tài, việc quản lý sử dụng bảo toàn phát triển vốn, tổ chức, bộ máy, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, tiền lương, tiền thưởng...(trong đó có 04 cuộc năm 2017 chuyển sang). 08 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 03 cuộc thanh tra đột xuất. Đến thời điểm 10/9/2018, đang xây dựng báo cáo kết quả thanh tra 03 cuộc, đang dự thảo kết luận 02 cuộc, đã ban hành kết luận 06 cuộc, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 878,913 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 07 tổ chức và 28 cá nhân. Đã thu hồi về ngân sách nhà nước 390,989 triệu đồng. Đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 tổ chức và 08 cá nhân.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các huyện, sở đã tiến hành 29 cuộc thanh tra (05 cuộc năm 2017 chuyển sang), 02 cuộc thanh tra đột xuất, 27 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đang tiến hành 05 cuộc, kết thúc 24 cuộc trong đó đã ban hành kết luận 21 cuộc, phát hiện sai phạm 546,318 triệu đồng. Trong đó: kiến nghị thu hồi 523,121 triệu đồng; kiến nghị khác 23,197 triệu đồng. Đã thu hồi 519,18 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Thanh tra Bắc Kạn: Cổng thông tin điện tử TT tỉnh Bắc Kạn

Liên quan tới thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lỷ về thanh tra. Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị tiếp tục theo dõi, tham mưu cho lãnh đạo và cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về chỉ đạo thực hiện và đôn đốc việc thực hiện đối với các kết luận thanh tra đã ban hành. Trong 9 tháng năm 2018 đã ban hành 12 văn bản đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, tiến hành kiểm tra việc thực hiện đối với 10 kết luận thanh tra.

Về kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiến hành 117 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực như: tài chính, giao thông vận tải, an toàn vệ sinh thực phẩm, nông lâm, thủy sản, bảo vệ rừng, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác văn thư, lưu trữ, hành nghề y, dược tư nhân, tài nguyên môi trường...tại 991 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 414 trường hợp vi phạm; sai phạm và kiến nghị thu hồi 684,384 triệu đồng, tịch thu tài sản vi phạm 963 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 385 trường hợp với tổng số tiền 2.228.1 triệu đồng. Đã thu về ngân sách nhà nước 2.137,318 triệu đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp 389 lượt công dân. Nội dung tiếp công dân chủ yếu là khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hôi đất, tài nguyên, môi trường, việc thực hiện chính sách xã hội, hoạt động xét xử của Tòa án, vận tải hành khách, hành lang an toàn đường bộ, hệ thống thoát nước. Trong đó, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp 28 lượt công dân (tiếp thường xuyên 26 lượt công dân; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiếp định kỳ 02 lượt công dân); cấp huyện, sở, ngành tiếp 361 lượt công dân (tiếp thường xuyên 355 lưọt công dân; lãnh đạo tiếp định kỳ 06 lượt công dân).

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã tiếp nhận 804 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị bao gồm khiếu nại 40 đơn; tố cáo 55 đơn; kiến nghị, đề nghị 709 đơn. Nội dung khiếu nại của công dân chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, tài nguyên, môi trường, thực hiện chính sách xã hội...Nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức làm sai, thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ. Nội dung kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân chủ yếu là đề nghị, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, việc giải quyết chế độ, chính sách, phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính…

Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan trong toàn tỉnh là 57. Trong đó, khiếu nại 23 vụ việc; tố cáo 34 vụ việc. Đã giải quyết 26/57 vụ việc thuộc thẩm quyền (khiếu nại đã giải quyết 8/23 vụ việc; tố cáo 18/34 vụ việc). Qua giải quyết tố cáo kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 14,884 triệu đồng.

Ngoài công tác chuyên môn thường xuyên, trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 37 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo với 1.440 lượt người tham dự.

Có thể nói, công tác đôn đốc việc thực hiện xử lý sau thanh tra được tăng cường góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các kết luận thanh tra. Hoạt động thanh tra chuyên ngành được thanh tra tỉnh tiến hành trên hầu khắp các lĩnh vực. Các cấp, các ngành đã quan tâm triển khai công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và quy định của pháp luật. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều cố gắng trong xác minh, giải quyết các vụ việc mới phát sinh; các đơn thư tiếp nhận cơ bản được xử lý kịp thời theo quy định, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, góp phần phát triến kinh tế - xã hội của địa phương./.

Lan Anh