Qua kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế là 398.508 triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách 9.272 triệu; kiến nghị xử lý khác với số tiền là 389.236 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 468 cá nhân và 242 tổ chức; chuyển 1 vụ việc sang cơ quan điều tra, tiếp tục làm rõ tại huyện Sông Mã; kiến nghị ban hành 125 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 55 cá nhân và 70 tổ chức với số tiền 3.079 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, toàn ngành thanh tra Sơn La đã thu hồi ngân sách 8.118 triệu đồng sai phạm phát hiện qua thanh tra, đạt 87,56%; thu hồi ngân sách 2.263 triệu đồng từ phạt vi phạm hành chính, đạt 73,50% và đã tiến hành kiểm điểm 394 cá nhân đạt 84,19% và 210 tổ chức, đạt 86,78%.

Cụ thể hơn, 9 tháng đầu năm, thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra sở, ngành, địa phương đã thực hiện 95 cuộc thanh tra hành chính (89 cuộc theo kế hoạch và 6 cuộc thanh tra đột xuất), đã kết thúc 68 cuộc.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Qua kết quả thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế là 6.463 triệu đồng. Nội dung sai phạm chủ yếu qua thi công, nghiệm thu sai khối lượng; chi trả không đúng quy định các chế độ, chính sách, định mức, chế độ, tiêu chuẩn.

Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3.851 triệu đồng; xử lý khác như giảm trừ trong thanh toán, giảm trừ thuế, đặc biệt là chấn chỉnh rút kinh nghiệm với số tiền là 2.612 triệu đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức với số tiền 40 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 393 cá nhân và 113 tổ chức.

Đã thu hồi ngân sách 3.385 triệu đồng, đạt 87,91%; đã tiến hành kiểm điểm 319 cá nhân, đạt 81,17% và 81 tổ chức, đạt 71,68%.

Bên cạnh đó, thanh tra các sở, ngành đã triển khai 129 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 805 tổ chức và cá nhân. Qua thanh tra phát hiện 204 tổ chức, cá nhân có sai phạm với tổng số tiền 392.045 triệu đồng. Nội dung các sai phạm chủ yếu như thẩm định xét duyệt hồ sơ vay vốn, mở, ghi chép sổ sách kế toán, hạch toán kế toán không đúng quy định; kinh doanh thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật không đủ điều kiện, hết hạn sử dụng, không có giấy phép, không có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam; kê khai, hạch toán và tập hợp tiền thuế chưa đầy đủ, chính sách; khai thác khoáng sản, dịch vụ lưu trú, karaoke không đủ điều kiện an toàn.

Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 5.421 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác như: hoàn thiện về chứng từ, công tác hạch toán, điều kiện vay vốn, hồ sơ vay vốn, kiểm tra sự dụng vốn vay với số tiền 386.624 triệu đồng; đã ban hành 123 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 55 cá nhân và 68 tổ chức với số tiền 3.039 triệu đồng trong các lĩnh vực thuế, tài nguyên, nông nghiệp.

Đã thu ngân sách các sai phạm phát hiện qua thanh tra 4.733 triệu đồng, đạt 87,31%; thu hồi ngân sách 2.223 triệu đồng từ phạt vi phạm hành chính, đạt 73,15%; đã tiến hành kiểm điểm 75 cá nhân và 129 tổ chức, đạt 100%.

Cùng kỳ, thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng đối với 21 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 4 đơn vị còn tồn tại, hạn chế; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 39 tổ chức, cá nhân. Đến nay, đã tiến hành kiểm điểm 17 tổ chức, cá nhân, đạt 43,59%.

Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành và địa phương đã tiến hành mở 176 lớp tập huấn, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng đối với 11.776 cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân. Đồng thời, đã tham mưu ban hành mới, sửa đổi và bổ sung 114 văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác thanh tra.

3 tháng cuối năm 2020, các cơ quan thanh tra tiếp tục chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thường tực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 3 tháng cuối năm và nhiệm vụ đột xuất được giao. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, sơ hở, bất cập trong quản lý, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường trật tự, kỷ cương, kỷ luật nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân. Góp phần ổn định tình hình, giữ vứng an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Lan Anh