Còn những tồn tại, hạn chế nhất định

Kết luận Thanh tra số 1137/KL-TTCP ngày 10/7/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN (thời kỳ từ năm 2011-2016) và đất đai, môi trường (thời kỳ từ năm 2006-2016) chỉ rõ: Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND một số huyện, thủ trưởng một số sở, ngành chưa đầy đủ theo quy định; một số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền của sở, ngành chưa đầy đủ theo quy định; một số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền của sở, ngành và cấp huyện còn chậm được giải quyết; trình tự, thủ tục giải quyết và việc lập, quản lý hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định.

Một số cuộc thanh tra tại một số sở, ngành và cấp huyện chưa đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian còn kéo đài; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra chưa triệt để; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCTN và phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng hiệu quả chưa cao; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trên trước tiên thuộc về thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị đã không thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN chưa sâu rộng; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân về chính sách pháp luật nói chung, pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, pháp luật về KNTC và PCTN nói riêng còn hạn chế; trình độ, năng lực cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN tuy đã từng bước được nâng lên nhưng vẫn còn một số ít chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, thanh tra và PCTN

Ngày 06/12/2019, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, thanh tra và PCTN. Trong đó, yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tực tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tố cáo năm 2018.

Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân thường xuyên; chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân ngay tại địa phương, cơ sở.

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp. Quy định lịch tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh để đảm bảo tính thống nhất trong toàn tỉnh, tạo sự chủ động, thuận lợi cho việc xây dựng, bố trí lịch công tác của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC mới phát sinh, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp. Tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết KNTC, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra phải bám sát vào hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nội dung thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước dễ phát sinh tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm.

Trước khi phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, giám đốc sở, ngành; chủ tịch UBND huyện, thành phố gửi dự thảo kế hoạch về Thanh tra tỉnh để rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lặp. Sau khi rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lặp, Thanh tra tỉnh có ý kiến bằng văn bản với các sở, ngành, huyện, thành phố. Trên cơ sở văn bản của Thanh tra tỉnh về dự thảo kế hoạch thanh tra, giám đốc sở, ngành; chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo hoàn chỉnh kế hoạch thanh tra của đơn vị, địa phương và phê duyệt trước ngày 15/12, thông báo cho đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết. Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt phải được chỉ đạo triển khai đúng tiến độ, các cuộc thanh tra phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; kết luận chính xác, khách quan; chú trọng điểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra.

Đối với công tác PCTN, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại. Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nhất là Luật PCTN năm 2018 và các van bản hướng dẫn thi hành; lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCTN. Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách…/.

Dương Thái