Triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thời gian qua, công tác PCTN trên các lĩnh vực đã được tỉnh Nghệ An chú trọng, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ, cụ thể: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh được thực hiện hiệu quả, theo dõi sát sao đối với các vụ án tham nhũng được phát hiện trong kỳ. Công tác phòng ngừa tham nhũng đã được thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức chính trị xã hội trong cơ quan quan tâm đúng mức.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai kịp thời, đồng bộ, đạt chất lượng, góp phần đẩy lùi tham nhũng; đa số cán bộ, công chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác PCTN được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ. Các ngành tư pháp đã tích cực điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn công tác PCTN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN so với cùng kỳ đã có những chuyển biến trong nhận thức và hành động. Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo công tác PCTN, đặc biệt là công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Tuy vậy, tỉnh Nghệ An cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn chưa có tính sáng tạo nên chưa phát huy tối đa hiệu quả; công tác phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ đã được tăng cường nhưng chưa phát hiện được vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chuyển sang cơ quan điều tra.

Việc cải cách hành chính vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp; các biện pháp phòng ngừa như chuyển đổi vị trí công tác, kê khai, công khai tài sản, thu nhập; chế độ tặng quà, nhận quà không đúng quy định khi thực hiện còn nhiều khó khăn, chưa mang lại hiệu quả cao trong phòng, ngừa tham nhũng.

Tìm hiểu nguyên nhân, Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết do hệ thống cơ chế, chính sách về PCTN còn chưa đồng bộ, trên một số lĩnh vực còn sơ hở, chưa theo kịp sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, bên cạnh đó, hiệu quả trong việc thực hiện pháp luật PCTN chưa cao. Tác động của mặt trái cơ chế thị trường và những tiêu cực xã hội đã ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng, lối sống của 1 bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

leftcenterrightdel
  Kết quả tích cực trong công tác PCTN  trên các lĩnh vực góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Ảnh: L.A

Bên cạnh đó, ở một số cơ quan, đơn vị người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc tự kiểm tra nội bộ về công tác phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, thủ tục hành chính còn rườm rà, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng. Và một số ít cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách, lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, vụ lợi.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng

Tỉnh Nghệ An cho biết, trong thời gian tới để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác PCTN, đơn vị này đề ra phương hướng cùng nhóm nhiệm vụ, giải pháp:

Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật PCTN năm 2018 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về công tác PCTN cho các cán bộ làm công tác PCTN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác PCTN trong tình hình mới.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng. Chủ động tiến hành thanh tra trên các lĩnh vực theo kế hoạch được phê duyệt, tập trung thanh tra việc thực hiện công vụ của cán bộ công chức, viên chức; tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Cùng với đó, chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ để ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động của cán bộ, công chức. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về tham nhũng qua đơn tố cáo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và của các cơ quan ngôn luận.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công việc, Chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”./.

Lan Anh