Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bắc Giang đã quán triệt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch và tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất để giải quyết những bức xúc, phản ánh của nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh uỷ đối với công tác thanh tra. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát; thực hiện báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả thi hành pháp luật về thanh tra giai đoạn 2015-2020 theo quy định.

Đáng chú ý, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các biện pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do bị tác động của dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu Thanh tra tỉnh theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch năm 2020, mặt khác phê duyệt giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra trong kế hoạch năm 2020 đối với 711 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh .

leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Năm 2020, toàn ngành thanh tra đã triển khai 141 cuộc thanh tra hành chính  trên các lĩnh vực quản lý nhà nước tại 437 đơn vị (bằng số cuộc thanh tra, nhưng giảm 87 đơn vị so với năm 2019). Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 29 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, việc chấp hành pháp luật về thuế… Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 10.696 triệu đồng, trong đó yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 3.668 triệu đồng; giảm giá trị quyết toán và xử lý bằng biện pháp tài chính khác 7.028 triệu đồng; yêu cầu xử lý hành chính 31 tổ chức và 71 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc, 01 đối tượng  có sai phạm.

Thanh tra các sở, ngành, địa phương triển khai 112 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 15.743 triệu đồng và  684.863m2 đất các loại, trong đó, yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 4.444 triệu đồng; giảm giá trị quyết toán và xử lý bằng biện pháp tài chính khác 11.299 triệu đồng; yêu cầu xử lý hành chính 28 tập thể, 133 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc, 07 đối tượng có sai phạm.

Bên cạnh đó, Thanh tra các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đã tiến hành 187 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.062 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 449 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền sai phạm 2.200 triệu đồng; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 336 triệu đồng; ban hành 377 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 2.034 triệu đồng.

Song song với việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, toàn ngành Thanh tra Bắc Giang theo dõi, đôn đốc 114 kết luận thanh tra với tổng số tiền sai phạm là 51.385 triệu đồng và 1.008.080m2 đất các loại. Kết quả, đã đôn đốc thu hồi được 16.196 triệu đồng, 40.729m2 đất; xử lý bằng biện pháp tài chính khác 23.745 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đất đai là một trong những lĩnh vực được thanh tra trong năm 2020. (Ảnh internet)

UBND tỉnh Bắc Giang nhận định, năm 2020, hoạt động thanh tra đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra đã được khắc phục kịp thời; kế hoạch thanh tra năm 2020 trong toàn ngành nhìn chung được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm; đã tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất phục vụ công tác quản lý nhà nước và để xử lý, giải quyết những bức xúc của nhân dân.

Đặc biệt, đã chỉ đạo tạm dừng, điều chỉnh một số cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp góp phần thực hiện các biện pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do bị tác động của dịch Covid-19. Trình tự, thủ tục các cuộc thanh tra được đảm bảo, chất lượng các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra đã được nâng lên; không để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động thanh tra; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát Đoàn thanh tra... Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra triển khai còn chậm so với kế hoạch; kết quả theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra chưa cao...

Năm 2021, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra năm 2020. Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo ngành Thanh tra tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021 theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các cuộc thanh tra theo “điểm nóng”, lĩnh vực “nhạy cảm” trong công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội; chỉ đạo tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên một số ngành, lĩnh vực.

Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; làm tốt công tác rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, tránh chồng chéo theo Quyết định 419/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh; thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thuộc thuộc trách nhiệm của ngành Thanh tra…/.

Minh Nguyệt