Đơn cử, trong công tác kiểm soát thu, chi ngân sách, ngành Thuế tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.472 đơn vị trên địa bàn tỉnh, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 128,65 tỷ đồng. Ngành Tài chính cũng thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước của 292 dự án, công trình; đã cắt giảm giá trị so với báo cáo quyết toán của chủ đầu tư 33 tỷ đồng.  

Tại Nghệ An, công tác phòng ngừa tham nhũng tuy đạt được kết quả bước đầu, nhưng chưa thật sự hiệu quả. Cụ thể, công tác cải cách hành chính vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ, viên chức chiếm tỷ lệ thấp (42,7%); vẫn còn nhiều cơ quan chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. Bên cạnh đó, công tác kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện theo đúng hướng dẫn, một số nơi còn mang tính hình thức...  

Khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, tỉnh Nghệ An đẩy mạnh việc quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng; thực hiện đồng bộ giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.   

Tỉnh cũng kiến nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 theo hướng quy định rõ hơn về các giải pháp phòng, chống tham nhũng như: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu; quy định rõ chế tài thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng; minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng hạn chế đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập nên tập trung vào đối tượng có chức vụ, quyền hạn, thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng và quản lý tài sản của Nhà nước, ngành, lĩnh vực, địa phương.../.     

Dương Thái