Để tăng cường công tác quản lý của Bộ GTVT về thực hiện xử lý sau thanh tra đối với kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành khác, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định thanh tra, kết luận, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ, ngành khác đúng quy định pháp luật.

Về thực hiện Kế hoạch thanh tra định kỳ, đột xuất, báo cáo Kế hoạch thanh tra hàng năm, đột xuất ngay sau khi đơn vị nhận được thông báo về kế hoạch thanh tra. Báo cáo tình hình, tiến độ triển khai quyết định, kế hoạch thanh tra khi các cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra tại đơn vị.Về thực hiện Kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, báo cáo việc xây dựng kế hoạch triển khai, việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị ngay sau khi đơn vị nhận được kết luận, kiến nghị.

Để thực hiện tốt công việc này, Bộ yêu cầu các đơn vị định kỳ trước ngày 15 hàng tháng gửi báo cáo bằng văn bản và phụ lục về Bộ GTVT, đồng thời, phân công cụ thể tổ chức, cá nhân thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quyết định, kết luận thanh tra. Bộ cũng yêu cầu Thanh tra Bộ chủ trì tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định; tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

PV