Thực hiện Kế hoạch số 1436/KH-TTCP ngày 23/8/2019 về kiểm tra công tác CCHC năm 2019 đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 25/9/2019, Tổ kiểm tra công tác CCHC đã tiến hành kiểm tra tại 08 đơn vị: Cục IV, Vụ III, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Tạp chí Thanh tra, Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế; các đơn vị còn lại kiểm tra qua báo cáo.

Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác CCHC. Công tác xây dựng thể chế đã có kết quả tích cực. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị đã có nhiều chuyển biến, việc sử dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận văn bản được triển khai thực hiện thường xuyên.

Ngoài những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế các đơn vị cần quan tâm khắc phục, đó là: thiếu sự đồng bộ trong phối hơp triển khai công việc; ban hành văn bản pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, ban hành kết luận thanh tra còn chậm; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, sử dụng phần mềm V.offíce và các phần mềm báo cáo, phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế ...

 

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

 

Tại Thông báo số 1865/TB-TTCP ngày 18/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC được giao tại Kế hoạch CCHC hàng năm của Thanh tra Chính phủ và của đơn vị; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao để hạn chế sai sót và bảo đảm tiến độ; chủ động xây dựng Kế hoạch CCHC (hoặc lồng ghép trong Kế hoạch công tác) hàng năm cụ thể, chi tiết, đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ CCHC; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện để bảo đảm hoàn thành 100% các chỉ tiêu, các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch; thực hiện báo cáo CCHC đầy đủ nội dung, đúng thời hạn theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đề xuất xây dựng văn bản pháp luật hàng năm cụ thể, khả thi; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra bảo đảm thực hiện 100% chỉ tiêu, tiến độ theo kế hoạch đã phê duyệt, không để nợ đọng văn bản; hạn chế tối đa việc điều chỉnh kế hoạch; tăng cường phối hợp với các đơn vị trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tham gia xây dựng, góp ý việc xây dựng thể chế, CCHC.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đồng thời yêu cầu bố trí, sắp xếp công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm; thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định trong công tác cán bộ về quản lý công chức, viên chức; luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại các đơn vị; cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các phần mềm báo cáo công tác của ngành, phần mềm theo dõi nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tăng cường sử dụng phần mềm quản lý, điều hành văn bản điện tử, chữ ký số trong công tác báo cáo và xử lý công việc, đảm bảo 100% Thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức của đơn vị thường xuyên sử dụng.

Các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong trường hợp không thực hiện đúng tiến độ, phải chủ động đề xuất, xin ý kiến Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phụ trách, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tổng hợp kiến nghị điều chỉnh thời hạn thực hiện.

Ngoài ra, đối với thường trực Tổ CCHC, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu phải chủ động, tích cực kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và thống kê báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC, định kỳ tổng họp báo cáo Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về tiến độ, kết quả thực hiện tại các cuộc họp giao ban; hướng dẫn các đơn vị nắm rõ những yêu cầu của công tác CCHC gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thế về cơ chế tài chính, nguồn lực cho công tác CCHC đối với đơn vị sự nghiệp; sửa đổi một số tiêu chí không phù họp trong Bộ Chỉ số CCHC áp dụng đối với cục, vụ đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tại Quyết định số 1030/QĐ-TTCP ngày 06/12/2018; hướng dẫn, triển khai đánh giá xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm đối với các đơn vị./.

Lan Anh