Đã tiến hành 1.592 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.512 cơ quan, tổ chức, đơn vị

Theo Báo cáo 422/BC-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ, năm 2020, có 459.149 lượt công dân đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 4%), với 296.864 vụ việc (giảm 2,4%), có 3.779 lượt đoàn đông người (giảm 17,7%); các cơ quan hành chính tiếp nhận 305.769 đơn thư các loại. Có 189.202 đơn đủ điều kiện xử lý với 20.958 vụ việc khiếu nại, 8.120 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. So với năm 2019, số đơn thư các loại tăng 1,6%; số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giảm 15,5%, số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giảm 0,8%.

Bên cạnh đó, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 24.275 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,5% (khiếu nại 17.171 vụ việc, đạt 81,9%; tố cáo 7.104 vụ việc, đạt 87,5%). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 42,1 tỷ đồng, 72,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1.020 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm 541 người, chuyển cơ quan điều tra 12 vụ, 13 đối tượng.

Liên quan tới việc giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cùng các thành viên Tổ đã trực tiếp làm việc tại 10 địa phương, chỉ đạo giải quyết 24 vụ việc. Qua trực tiếp kiểm tra, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố có nhiều chuyển biến tích cực; các địa phương đã thành lập Tổ công tác, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chủ động báo cáo, đề xuất các biện pháp giải quyết đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền của địa phương. Hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Tổ công tác hoặc có kế hoạch và tập trung chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra, rà soát các vụ việc theo Kế hoạch 363/KH-TTCP. Tuy nhiên, một số đơn vị thực hiện còn chậm, triển khai chưa đảm bảo đáp ứng mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch.

Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tiến hành 1.592 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.512 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 412 đơn vị có vi phạm, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 395 tổ chức, 649 cá nhân, xử lý kỷ luật 30 tổ chức, cá nhân.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương

Trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện  nhiệm vụ có liên quan, Thanh tra Chính phủ đã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để chủ động nắm bắt và xử lý các tình huống phức tạp phát sinh trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt việc điều phối hoạt động của các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; đưa vào sử dụng phần mềm đặt lịch hẹn tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ; tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan.

Đồng thời, ban hành nhiều Kế hoạch để triển khai thực hiện công tác tiếp công dân; thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2019, “Năm dân vận khéo” 2020. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; chỉ đạo các cục theo dõi địa bàn chủ động, tích cực phối hợp với các địa phương có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, nhiều đoàn đông người để tổ chức tiếp công dân và hỗ trợ địa phương giải quyết; chỉ đạo Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương trực tiếp phối hợp, tiếp công dân tại một số địa phương nhằm giảm bớt tình trạng công dân ra Thủ đô khiếu nại, tố cáo.

Mặt khác, đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc một số địa phương về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo thành công đại hội đảng bộ các cấp. Chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị tổ chức đối thoại với người dân Thủ Thiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tuy nhiên phải hoãn 2 lần do dịch bệnh).

Ngoài ra, tiếp tục triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân; đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Có thể nói, năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy định của pháp luật và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tình hình khiếu nại, tố cáo tiếp tục có xu hướng giảm trên hầu hết các tiêu chí cơ bản. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là góp phần phục vụ thành công đại hội đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phục hồi nền kinh tế trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Riêng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư có nhiều tiến bộ, nhiều đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng truyền hình trực tuyến, nhất là trong thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid-19. Việc tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp nhìn chung đã có chuyển biến tích cực. Một số địa phương đã xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế đối thoại của người đứng đầu. Công tác tiếp công dân phục vụ đại hội đảng bộ các cấp được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt hiệu quả tích cực.

Hiện nay, nhiều địa phương đã có cách làm mới, dân chủ, chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được nâng lên, qua đó đã giải quyết đúng pháp luật, có lý có tình, dứt điểm nhiều vụ việc ngay từ cấp cơ sở. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền và tỷ lệ thực hiện quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt cao hơn mục tiêu đề ra. Việc thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được tập trung, đạt nhiều kết quả; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được đổi mới, đa dạng hóa. Việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được thúc đẩy…/.

Lan Anh