Chi vượt chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

Qua thanh tra trách nhiệm của UBND huyện Trà Bồng trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục cho thấy, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đều chưa đạt tỉ lệ Nghị quyết của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân huyện Trà Bồng; đầu tư cho trường chuẩn quốc gia đạt tỉ lệ thấp 03/5 trường, đạt 60% kế hoạch không đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ, Hội đồng nhân dân huyện; trong đó, có 2 trường chậm so tiến độ thời gian (Mầm non Hoa Sen chậm 17 tháng, THCS Trà Phú chậm 16 tháng).

UBND huyện đồng ý cho 4 Trung tâm học tập cộng đồng Trà Tân, Trà Bùi, Trà Lâm, Trà Giang được thành lập từ ngày 08/4/2011 đến năm 2012 và được sử dụng con dấu của UBND xã để hoạt động là không đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện còn chậm ký ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo (trình từ ngày 06 tháng 2 năm 2018) đến thời điểm thanh tra UBND huyện Trà Bồng vẫn chưa ban hành quyết định.

Về trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đến thời điểm 30/6/2019 Chủ tịch UBND huyện chưa ban hành quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn, chậm so với yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 3118/UBND-NC ngày 04/8/2018. 

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng chưa ban hành kế hoạch thuyên chuyển công chức, viên chức trong cơ sở giáo dục công lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Quyết định số 53/QD-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh.

Mặt khác, Chủ tịch UBND huyện chậm trễ ban hành quyết định chuyển đổi trường, tách trường; phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên cho 10 Trung tâm học tập cộng đồng không đảm bảo định mức quy định, năm 2017 chỉ cấp 70 triệu đồng/ 10 xã, thị trấn bình quân mỗi xã 7 triệu đồng, thiếu so với quy định 175 triệu đồng; 02 năm (2018-2019) cấp 120 triệu/10 xã, thị trấn/năm thiếu so với quy định 125 triệu đồng/năm/10 xã, thị trấn. Riêng phụ cấp kiêm nhiệm năm 2017 cho cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng đã phân bổ vượt định mức với số tiền 188 triệu đồng. Từ việc phân bổ chi phụ cấp kiêm nhiệm không đúng định mức qua thanh tra đã phát hiện năm 2017 Trung tâm học tập cộng đồng các xã Trà Bùi, Trà Tân, Trà Lâm đã chi vượt chế độ phụ cấp kiêm nhiệm 44.842.000 đồng.

Về trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng đã chậm trình UBND huyện quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn của Phòng; chưa thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục; công tác tham mưu đầu tư xây dựng trường chuẩn Quốc gia đối với các cấp học đến thời điểm thanh tra 8/2019 (gần đến năm 2020) không dạt, tỉ lệ trẻ ra lớp đạt thấp, tỷ lệ người mù chữ trên địa bàn huyện vẫn còn cao; hàng năm chưa xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; chưa phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Bên cạnh đó, chưa thực hiện việc mở sổ theo dõi việc tiếp dân tại đơn vị; chưa phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch, quy trình thuyên chuyển công chức, viên chức trong cơ sở giáo dục công lập; còn trễ hạn trong công tác thẩm định tách, chuyển đổi trường. Từ năm 2015 đến năm 2018 việc công khai dự toán ngân sách của phòng, các cơ sở giáo dục trực thuộc và quyết toán ngân sách nhà nước tại Phòng quản lý, sử dụng còn chậm.

Trong công tác kiểm tra, đơn vị đã thực hiện được 24/31 trường theo kế hoạch đạt tỉ lệ 77,4 % không có văn bản điều chỉnh kế hoạch kiểm tra; từ năm học 2017 -2018 Phòng chưa thực hiện tốt quy định về công tác kiểm tra theo quy định; chưa lập và quản lý sổ gốc cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện về chủ trương, biện pháp phát triển các trung tâm học tập cộng đồng còn hạn chế; chưa tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các Trung tâm học tập cộng đồng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng kinh phí của ngành

Tuy có chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trung tâm học tập cộng đồng nhưng qua thanh tra cho thấy, Trung tâm học tập cộng đồng chưa thực hiện đúng đầy đủ nhiệm vụ; chưa phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch để tiến hành kiểm tra chuyên môn và sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ hàng năm theo quy định; chậm trả kết quả trong việc kiểm tra và có ý kiến để UBND xã, thị trấn cấp giấy phép hoạt động nhóm trẻ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền chưa đảm bảo về trình tự thủ tục theo quy định (Quyết định thành lập tổ xác minh, lập kế hoạch xác minh trình người có thẩm quyền, báo cáo thẩm tra xác minh chưa đầy đủ nội dung yêu cầu người phản ảnh…).

Qua thanh tra trách nhiệm UBND xã và Chủ tịch UBND xã nhận thấy, 10/10 UBND xã, thị trấn chưa xây dựng và tham mưu HDND xã trong việc cân đối ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng kể cả chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm học tập cộng đồng theo quy định; UBND Thị trấn Trà xuân chưa kiểm tra hoạt động các nhóm trẻ trên địa bàn. Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng 10 xã, thị trấn là chưa thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ của Trung tâm học tập cộng đồng, chưa làm được công tác huy động các nguồn lực trong cộng đồng để duy trì và phát triển các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; không có đánh giá và báo cáo định kỳ đầy đủ về kết quả hoại động của Trung tâm học tập cộng đồng với UBND cấp xã và các cơ quan quản lý cấp trên.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND huyện Trà Bồng tổ chức họp để rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót về quản lý nhà nước về giáo dục đối với trách nhiệm của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; chủ trì tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND 10 xã, Thị trấn, Giám đốc 10 Trung tâm học tập cộng đồng có liên quan về những khuyết điểm, sai phạm./. 

Lan Anh