Chưa thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Trong 2017, Sở TN&MT đã được Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết định số 2143-QĐ/TU kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhà nước theo cơ chế một cửa giai đoạn 2013-2016. Do đó, Đoàn thanh tra chỉ tiến hành thanh tra về một số nội dung liên quan việc thực hiện TTHC về đất đai thuộc Sở TN&MT trong 02 năm (2017 - 2018).

Kết quả cho thấy, Sở TN&MT chậm công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ TTHC theo quy định; công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến chưa cao, đến nay chưa có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực đất đai; chưa thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC về đất đai: Các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (CN VPĐKĐĐ) chưa thực hiện in phiếu tiếp nhận từ phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; tại Tuy Hòa vẫn còn tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm tại bộ phận chuyên môn.

Trong 02 năm (2017-2018), Chi cục Quản lý đất đai tiếp nhận 400 hồ sơ TTHC, nhưng có tới 336 hồ sơ có thời gian trả giải quyết trễ hẹn. Chọn ngẫu nhiên 15 bộ hồ sơ trong 02 năm để kiểm tra nhận thấy: Nhiều hồ sơ trễ hạn nhưng không có thư xin lỗi; hồ sơ Công ty Địa ốc Ngọc Biển hẹn trả ngày 03/10/2017 nhưng đến ngày 26/12/2017 Chi cục thông báo trả hồ sơ cho công ty do hồ sơ thiếu thủ tục phải bổ sung, cho thấy không những trả kết quả không đúng thời gian trên giấy hẹn mà còn kéo dài gần 03 tháng mới đề nghị bổ sung hồ sơ; hồ sơ thuê đất của Công ty TNHH Tân Việt Lợi: Chi cục yêu cầu bổ sung quy hoạch của huyện, yêu cầu bổ sung hồ sơ nhưng đến khi công ty nộp lại hồ sơ bộ phận tiếp nhận không kiểm tra. Trước khi ký duyệt, Sở TN&MT lại tiếp tục yêu cầu công ty bổ sung hồ sơ, trong khi nội dung và hồ sơ yêu cầu bổ sung không khác lần trước…

VPĐKĐĐ thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện báo cáo, trả lời, giải quyết đơn khiếu nại, phản ảnh của công dân đối với CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa có 09 đơn phản ánh, xem xét của công dân (đồng thời là 9 văn bản chỉ đạo cấp trên), nhưng chỉ thực hiện 05 còn lại không thực hiện. Việc làm này là không đúng theo quy định tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh.

Việc thực hiện, giải quyết TTHC về đất đai, theo số liệu VPĐKĐĐ cung cấp cho Đoàn thanh tra, trong 02 năm 2017, 2018 VPĐKĐĐ tỉnh tiếp nhận và giải quyết 412 hồ sơ TTHC về đất đai, không có hồ sơ trễ hẹn. Đoàn thanh tra chọn ngẫu nhiên một số hồ sơ để kiểm tra, kết quả có một số sai phạm như sau: Việc thực hiện TTHC về đất đai tại một số hồ sơ có một số hiện tượng ngày công chức ký nhận hồ sơ sau ngày Giám đốc VPĐKĐĐ ký xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hình dạng về thửa đất trên Biên bản kiểm tra hiện trường và hình dạng thửa đất trên mảnh trích đo đạc chỉnh lý bản đồ khu đất không giống nhau; không có bản mô tả ranh giới trong hồ sơ địa chính; hồ sơ không có phiếu kiểm soát TTHC, không có mã hồ sơ không có phiếu hẹn trả kết quả; có tình trạng chỉnh sửa ngày, tháng của các văn bản trong hồ sơ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet

Trễ hẹn rất nhiều hồ sơ về đất đai

Đoàn thanh tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại 03 CN VPĐKĐĐ và 05 UBND xã, phường nhận thấy, số lượng hồ sơ giải quyết TTHC về đất đai trễ hẹn nhiều. Trong 03 năm (2016 - 2018), CN VPĐKĐĐ huyện Đông Hòa trễ hẹn nhiều nhưng chỉ có 158 hồ sơ có thư xin lỗi; CN VPĐKĐĐ huyện Phú Hòa trễ hẹn 605 hồ sơ nhưng không cung cấp được số hồ sơ trễ hẹn có thư xin lỗi (hồ sơ trễ hẹn đa số là hồ sơ cấp GCNQSDĐ 354 hô sơ); CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa trễ hẹn 7.896 hồ sơ nhưng không cung cấp được số hồ sơ trễ hẹn có thư xin lỗi (hồ sơ trễ hẹn đa số là hồ sơ đăng ký biến động 5.126 hồ sơ, cấp GCNQSDĐ 725 hồ sơ, cấp đổi GCNQSDĐ 159 hồ sơ).

Ngày hẹn trả và ghi trên Giấy tiếp nhận hẹn trả kết quả tại CN VPĐKĐĐ huyện Đông Hòa và CN VPĐKĐĐ huyện Phú Hòa vượt quá thời gian theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh về quy định thời gian và trình tự phối hợp thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Các CN VPĐKĐĐ được xác minh và UBND xã Bình Kiến thực hiện không nghiêm việc gửi thư xin lỗi, gửi thư xin lỗi khi trễ hẹn giải quyết thực hiện không đúng quy định; việc phê duyệt kết quả thực hiện TTHC của các CN VPĐKĐĐ được xác minh tuy đúng hạn nhưng chậm chuyển đến bộ phận một cửa, thời gian giải quyết TTHC còn kéo dài; CN VPĐKĐĐ huyện Đông Hòa và CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa lập Phiếu chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính sát ngày hẹn trả kết quả.

Tại CN VPĐKĐĐ huyện Đông Hòa có một số thông tin về thời gian tiếp nhận hồ sơ và thời gian phát hành văn bản chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho Chi cục Thuế huyện không phù hợp về trình tự thời gian giải quyết; đối với các hồ sơ có phát sinh nghĩa vụ tài chính có thêm Giấy xác nhận nhân thân là phát sinh thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định của TTHC. Bên cạnh đó, CN VPĐKĐĐ huyện Đông Hòa và CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa thiếu văn bản trả hồ sơ và khi tiếp nhận lại hồ sơ thì không tính thời gian đã thụ lý trước đây...

Kết luận thanh tra nêu rõ, CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa không kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi nhận lại hồ sơ lần tiếp theo; ban hành văn bản trả hồ sơ chỉ nêu lý do chung chung, không hướng dẫn cụ thể các việc phải làm; trả hồ sơ không theo quy định, vượt quá thấm quyền của CN VPĐKĐĐ làm ảnh hưởng đến quyền lợi về đất đai của công dân; không có thư xin lỗi; giải quyết hồ sơ chậm, gửi thư xin lỗi vào ngày hết hạn giải quyết, gửi công văn chuyển trả hồ sơ sau ngày phát hành thư xin lỗi đến công dân là thể hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ cho công dân. 

Từ năm 2016 đến ngày 21/12/2018 đã thẩm định hồ sơ trình UBND TP Tuy Hòa cấp GCNQSDĐ cho 40 hộ tại xã An Phú, tuy nhiên theo trình bày của xã An Phú, 40 hộ này đã được Nhà nước cân đối giao đất theo Nghị định 64/1993/CP của Chính Phủ và được UBND huyện Tuy An cấp giấy chứng nhận kèm theo Quyết định số 275/QĐ-UB ngày 21/9/1998. Đồng thời, không thực hiện một số chỉ đạo của VPĐKĐĐ về việc xem xét, trả lời các kiến nghị, phản ánh của công dân về TTHC đất đai.

Kết luận thanh tra kiến nghị đối với Sở TN&MT, đề nghị Lãnh đạo Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác giải quyết TTHC về đất đai, công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ TTHC đúng theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện nghiêm việc in phiếu tiếp nhận từ phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh theo quy định; chỉ đạo Chi cục QLĐĐ, VPĐKĐĐ chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót; kiểm điểm tập thế, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định do đã để xảy ra những sai sót mà Đoàn thanh tra đã nêu.

Chi nhánh VP ĐKĐĐ các huyện, thành phố, cần tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục các sai sót và xử lý theo quy định đối với các cá nhân thực hiện không đúng TTHC về đất đai mà Đoàn thanh tra đã nêu. Yêu cầu CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa làm việc với CN VPĐKĐĐ huyện Tuy An để tháo gỡ vướng mắc cho các hộ dân tại xã An Phú khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với UBND các xã, phường qua xác minh, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Phú Hòa và TP Tuy Hòa chỉ đạo UBND các xã, phường trên địa bàn đã được Đoàn thanh tra xác minh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục sai sót và xử lý theo quy định đối với các cá nhân thực hiện không đúng TTHC về đất đai./.

Lan Anh