Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, đó là “chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCTN trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm thực thi công vụ, rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, có dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Thực hiện luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra tham nhũng.

Lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra viên. Công tác thanh tra, kiểm tra phải thực hiện có hiệu quả, tránh chồng chéo, hình thức.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, các cơ quan báo chí trong việc tiếp nhận thông tin, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý, chấn chỉnh việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình để ngăn chặn những hành vi nhũng nhiễu, lạm quyết, gợi ý lót tay và các hành vi khác.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy chế hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra, quy định về giám sát các hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử đảm bảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra./.

Dương Thái