Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 52 cuộc thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó: Có 13 cuộc từ năm trước chuyển sang, 39 cuộc thanh tra theo kế hoạch, (03 cuộc thanh tra đột xuất) và 78 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm 11915,3 triệu đồng và 34 955,7 m2 đất, trong đó: Kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 491,3 triệu đồng và 2.250 m2 đất (đã thu 17 triệu đồng); kiến nghị xử lý khác (1.413,5 triệu đồng và 32.705,7 m2 đất, tịch thu hàng hóa vi phạm với giá trị 10,5 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,217,2 triệu đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 26 tổ chức và 27 cá nhân.

Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa tỉnh trong năm 2020, chủ động, phối hợp với các địa phương tìm biện pháp, giải pháp tham mưu UBND tỉnh để giải quyết dứt điểm các vụ việc; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; duy trì thường xuyên việc kiểm điểm hằng tuần, hằng tháng, hằng quý về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh và hội nghị phiên thường kỳ hằng tháng, quý của UBND tỉnh, qua đó làm rõ trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong việc tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài. Các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Ninh Bình đã tiếp nhận, xử lý 1.105 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó: cấp tỉnh, sở tiếp nhận, xử lý 419 đơn (tăng 35 % so với cùng kỳ năm 2019); cấp huyện tiếp nhận 311 đơn (giảm 20 so với cùng kỳ năm 2019) cấp xã tiếp nhận 375 đơn.

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh đã giải quyết 13/17 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 76,5%, trong đó các sở, ngành giải quyết 03/04 vụ việc; các huyện, thành phố giải quyết 06/07 vụ việc; cấp xã giải quyết 04/06 vụ việc. Các đơn vị trong tỉnh tiến hành 08 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 32 đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao... theo Kế hoạch thanh tra năm 2020.

Qua thanh tra cho thấy, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các đơn vị quan tâm, bám sát các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tổ chức thực hiện; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cơ bản theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn có một số tồn tại như: Còn một số đơn vị công tác quản lý Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân đối với các xã, thị trấn chưa được thực hiện thường xuyên, có đơn vị số lượng đơn vị cấp xã được thanh tra, kiểm tra ít; việc thực hiện tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện, thành phố chưa được thường xuyên…

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có cơ hội dễ phát sinh, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

Đồng thời, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện công khai minh bạch và giải trình các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cải cách thủ tục hành chính, công khai quy trình, thủ tục hành chính, triển khai hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công bố công khai địa chỉ, số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ email và Trang thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tập trung công khai ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục sửa đổi, bổ sung, công khai Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công theo quy định, thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn, công khai dân chủ, tiết kiệm chi ngân sách; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan Tài chính, Kho bạc trong thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với các cơ quan, đơn vị./.

Dương Thái