Kết quả thực hiện công tác PCTN của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị là phạm vi đánh giá công tác quản lý Nhà nước về PCTN, từ 1/1/2018 đến 31/12/2018.

Thứ nhất, đánh giá công tác quản lý Nhà nước gồm: lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế, xã hội, để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về PCTN; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác thanh tra, kiểm tra.

Thứ hai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng bao gồm: công khai minh bạch, cải cách hành chính, chuyển đổi vị trí công tác, minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biên pháp phòng ngừa.

Thứ ba, việc phát hiện các hành vi tham nhũng và thứ tư là xử lý các hành vi tham nhũng gồm: xử lý hành chính, xử lý hình sự, thu hồi tài sản tham nhũng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 


Ngoài việc đánh giá công tác PCTN năm 2018 trong phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị mình, các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực sau có trách nhiệm báo cáo chi tiết, cụ thể cung cấp đầy đủ các hồ sơ tài liệu, số liệu có liên quan gửi về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018.
UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự đánh giá công tác PCTN năm 2018 đối với UBND cấp huyện, thành phố theo nội dung hướng dẫn đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ./.

Dương Thái