Tổ công tác gồm: ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ phó thường trực và các thành viên khác.

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài tại địa phương theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài.

Dương Thái