Mục tiêu của Đề tài là nghiên cứu các vấn đề cơ bản nhất về lý luận và thực trạng thực hiện pháp luật hiện nay nhằm đưa ra các giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong bối cảnh thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội thảo 

Về đối tượng nghiên cứu, Đề tài tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết KNTC; lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trong tiến hành hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC và thực hiện các biện pháp thi hành pháp luật thanh tra, giải quyết KNTC; tổng hợp, báo cáo, theo dõi thu hành pháp luật và tổng kết thực tiễn hoạt động; thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện pháp luật; công tác cán bộ, đâò tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác thanh tra, giải quyết KNTC; tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức pháp luật của người dân về công tác thanh tra, giải quyết KNTC; thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thanh tra.

Chủ nhiệm Đề tài cho biết, Đề tài nghiên cứu nội dung QLNN về công tác thanh tra, giải quyết KNTC theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề tài chủ yếu phân tích thực tiễn hoạt động QLNN về công tác thanh tra, giải quyết KNTC của Thanh tra Chính phủ, một số Bộ, ngành, địa phương trong 5 năm gần đây.

Các ý kiến tại Hội thảo tập trung vào việc thảo luận các nội dung và thực tiễn QLNN về công tác thanh tra, giải quyết KNTC. Theo đó, QLNN là khái niệm rộng, vì vậy khi đánh giá nội dung cần phải nghiên cứu QLNN về thanh tra, phải xem xét lại các công đoạn từ khâu tổ chức, hoạt động thanh tra cho đến kết luận thanh tra. Đồng thời, phải đánh giá hiệu quả của công tác QLNN về thanh tra, giải quyết KNTC.

Về vấn đề thực tiễn, các ý kiến cho rằng cần phải đề cập đến Thông tư 03 để thấy rõ những bất cập về QLNN về báo cáo tình hình KNTC của tất cả các địa phương, qua đó sẽ nêu lên những vấn đề bất cập về QLNN về các nội dung chủ nhiệm đề tài đưa ra.

Bên cạnh đó, các ý kiến thảo luận cũng hoàn toàn đồng ý với các nội dung mà Ban chủ nhiệm đưa ra. Tuy nhiên, cần bổ sung và đưa vào Chương trình kế hoạch thanh tra và lưu ý vấn đề trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền được chỉ ra tại Luật Thanh tra. 

Tại Hội thảo, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho rằng, công tác QLNN về công tác thanh tra, giải quyết KNTC chưa thực sự được chú trọng, do đó việc nghiên cứu đề tài này là hoạt động hết sực thiết thực, các đối tượng nghiên cứu, phạm vi, mục tiêu của Đề tài rất sát sườn. Tuy nhiên, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh, đề tài cần đưa ra những đánh giá lại về chất lượng, hiệu quả cũng như nâng cao tầm QLNN về thanh tra, giải quyết KNTC./.

Lan Anh