Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-SGTVT ngày 17/02/2020 của Sở GTVT tỉnh Nam Định về thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý dự án giao thông, Ban Quản lý dự án đường trục phát triển, Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định.

Kết quả thanh tra cho thấy, việc phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật về PCTN đã được người đứng đầu các đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện, nhưng công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa còn hạn chế, việc kiểm tra chưa thể hiện bằng các biên bản kiểm tra.

Đối với việc chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ đơn vị, công tác cán bộ, các đơn vị đã thực hiện luân chuyển, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ thuộc đơn vị. “Tuy vậy, công tác luân chuyển vị trí, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên mới chỉ thực hiện ở mức độ hạn chế, chủ yếu chuyển đổi nhiệm vụ công tác, chưa thực hiện luân chuyển vị trí việc làm”, Kết luận thanh tra chỉ rõ.

Ban Quản lý dự án đường trục phát triển, Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông chưa có Kế hoạch chuyển đổi công tác đối với cán bộ không giữ chức vụ quản lý theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 2453/KH-SGTVT ngày 11/12/2019 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Sở.

leftcenterrightdel
 Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông đang liên hệ với các ngân hàng thương mại để thực hiện việc thanh toán lương, thưởng qua tài khoản theo quy định (Ảnh internet)

Trong khi đó, Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông chưa thực hiện và đang liên hệ với các ngân hàng thương mại để thực hiện việc thanh toán lương, thưởng qua tài khoản theo quy định.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật, như: Công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của đơn vị; công khai quyết toán năm 2019 và dự toán 2020 ngay khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy quy chế cơ quan, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân (thông qua phản ánh, góp ý, đánh giá cán bộ hàng năm...)...

Các đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch PCTN (hoặc có văn bản đề ra các giải pháp cụ thể) để chủ động triển khai, thực hiện công tác PCTN cho phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù của đơn vị. Kiểm soát tốt, không để phát sinh các trường hợp có xung đột lợi ích.

Người đứng đầu các đơn vị tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của cơ quan cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng. Đưa nội dung PCTN vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ, định kỳ giao ban để mọi Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, nhân viên nắm rõ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đáng chú ý, Giám đốc sở yêu cầu Ban Quản lý dự án đường trục phát triển, Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông xây dựng ngay Kế hoạch chuyển đổi công tác đối với cán bộ không giữ chức vụ quản lý theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 2453/KH-SGTVT ngày 11/12/2019 về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Sở, báo cáo Giám đốc Sở.

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thực hiện ngay việc thanh toán lương, thưởng qua tài khoản xong trước ngày 15/4/2020, báo cáo Giám đốc Sở. Người đứng đầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, yêu cầu các cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức ngành giao thông vận tải.

Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, viên chức, nhân viên trong đơn vị (công tác kiểm tra, giám sát thực hiện bằng văn bản), kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức để có giải pháp kịp thời chấn chỉnh (nếu phát sinh dấu hiệu tham nhũng)./.

Minh Nguyệt