Ngày 01/6/2015, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT v/v kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra trong 02 năm (2013 - 2014). Kết luận thanh tra không có kiến nghị xử lý về kinh tế và hành chính mà chủ yếu kiến nghị Chủ tịch UBND huyện tiến hành thực hiện một số giải pháp để tăng cường và nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác lãnh đạo , chỉ đạo , điều hành và thực hiện quy chế giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Ngày 29/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 29/KL-TTT v/v kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 02 năm (2015 - 2016). Kết luận thanh tra lần này cũng không có kiến nghị xử lý về kinh tế và hành chính mà chủ yếu kiến nghị Chủ tịch UBND huyện tiến hành thực hiện một số giải pháp để tăng cường và nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, kết luận cũng chỉ rõ, UBND huyện không ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 29/KL-TTT ngày 29/11/2017 về việc kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 02 năm (2015 - 2016).

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh nhận thấy, nhìn chung UBND huyện đã cơ bản thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình thực hiện pháp luật về Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Đã kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nạị, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, còn có những hạn chế, tồn tại như: UBND huyện không xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT ngày 01/6/2015 về việc kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên trong việc hiện pháp luật về thanh tra trong 02 năm (2013 - 2014). UBND huyện không ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 29/KL-TTT ngày 29/11/2017 về việc kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 02 năm (2015 - 2016). Ban Tiếp công dân huyện không cung cấp được biên bản họp kiểm điểm các cá nhân có liên quan đến một số thiếu sót như Kết luận của Thanh tra tỉnh đã nêu.

Để thực hiện tốt các quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên trong thời gian tới chỉ đạo và thực hiện một số công việc như: Đối với Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tổ cáo, Luật Tiếp công dân, tổ chức kiến điểm các cá nhân, phòng, ban có liên quan đến việc không xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra. Chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp với các phòng trong việc khảo sát, nắm bắt thông tin về đối tượng thanh tra để xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm đảm bảo nguyên tắc, căn cứ, nội dung định hướng và trình tự thủ tục theo quy định. 

Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra để đảm bảo về trình tự, thủ tục phương pháp tiến hành thanh tra và việc lập, quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ thanh tra theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra nhằm giúp đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời phòng ngừa các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt cần chú trọng kiểm tra, thanh tra lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, kết hợp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn cho đội ngũ công chức làm công tác này. 

Hằng năm chỉ đạo bộ phận có liên quan tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện theo quy định. Thực hiện việc công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và tổ chức theo dõi, tổng hợp, lưu giữ theo đúng quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện./.

Dương Thái