Cụ thể, theo báo cáo của Thanh tra tỉnh trong 6 tháng cuối năm tiếp tục triển khai thực hiện công tác thanh tra đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật theo chương trình, kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cùng cấp phê duyệt; phấn đấu hoàn thành đạt 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác giám sát hoạt động đoàn thanh; tập trung đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đạt kết quả.

Bên cạnh đó, về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; trong đó, tập trung vào Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Bình Thuận quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng thực tiễn cho cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra và một số cơ quan, đơn vị có liên quan khác.

Ngoài ra, triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất, tổ chức đầy đủ các cuộc đối thoại khi giải quyết khiếu nại để giảm bức xúc, khiếu nại phức tạp, đông người.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua đó trực tiếp hoặc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền và của cấp trên giao thụ lý, xác minh (phải đạt tỷ lệ trên 85%); phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Tăng cường triển khai công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai để kịp thời phát hiện những sai sót trong việc triển khai thực hiện, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra trách nhiệm về khiếu nại, tố cáo đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt trên 80% và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã triển khai 74 cuộc thanh tra tại 230 đơn vị (thanh tra hành chính: 35 cuộc, thanh tra chuyên ngành: 39 cuộc). Đã kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành kết luận đối với 48 cuộc thanh tra tại 169 đơn vị, đạt 64,86% các cuộc triển khai (thanh tra hành chính: 23 cuộc, thanh tra chuyên ngành: 25 cuộc). Các cuộc thanh tra còn lại mới triển khai, đang trong còn thời hạn thanh tra.

Đối với các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã triển khai 1.336 đợt kiểm tra.  

Qua thanh tra phát hiện 38 đơn vị vi phạm trong đó sai phạm trong quản lý kinh tế 1.818,54 triệu đồng, trong quản lý đất đai với 10.234,6 m2 (gồm 200 m2 đất ở đô thị, 10.034,6 m2 đất nông nghiệp). Kiến nghị thu hồi 1.634,19 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 30,38 triệu đồng, xin ý kiến cấp trên để xử lý số tiền còn lại; đồng thời, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 09 tập thể, 32 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 01 vụ việc.

Trong kỳ, thủ trưởng các cấp, ngành, địa phương đều duy trì tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của pháp luật về tiếp công dân; đã tiếp 2.583 lượt/2.732 người (giảm 71 lượt, 166 người), trong đó, tiếp công dân thường xuyên: 1.651 lượt/1.750 người, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo: 932 lượt/982 người (trong đó, thủ trưởng đơn vị tiếp: 452 lượt/499 người).

Toàn tỉnh tiếp nhận 595 đơn khiếu tố, gồm: Khiếu nại: 395 đơn, tố cáo: 200 đơn. Ngoài ra, còn tiếp nhận 1.557 đơn phản ánh kiến nghị và 418 đơn tranh chấp.

Qua ra soát toàn tỉnh có 221 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 152/221 đơn, cụ thể về đơn khiếu nại đã giải quyết 115/175 đơn khiếu nại, đạt 65,71%; về đơn tố cáo đã giải quyết 37/46 đơn tố cáo, đạt 80,43%.

Đình Thuyết