Để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm 2021 đã đề ra, Thanh tra tỉnh Trà Vinh yêu cầu thanh tra các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt.

Trong đó, tập trung thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đồng thời, thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đề nghị thanh tra các cấp, tiếp tục thực hiện nghiêm túc công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đồng thời, tập trung, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 trình Thủ trưởng cùng cấp xem xét, phê duyệt theo định hướng, hướng dẫn của cơ quan thanh tra cấp trên.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Trà Vinh công bố kết luận thanh tra tại đơn vị 

Thanh tra tỉnh yêu cầu lực lượng thanh tra chuyên ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật và các quy định pháp luật. Thanh tra tỉnh lưu ý cần kiểm tra các lĩnh vực như: Giao thông Vận tải, Công thương, Y tế…

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã thực hiện 19 cuộc thanh tra đối với 41 đơn vị; đã ban hành 11 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm là 5.844 triệu đồng và 15.534 m2 đất. Đã kiến nghị xử lý về kinh tế  5.844 triệu đồng (trong đó kiến nghị thu hồi 4.017 triệu đồng và kiến nghị khác 1.827 triệu đồng). Đồng thời, kiến nghị xử lý kỷ luật đối với 6 cá nhân.

Trong kỳ, Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã thực hiện 305 cuộc đối với 2.465 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, phát hiện 216 cá nhân, tổ chức vi phạm, đã ban hành 194 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.869 triệu đồng.

Đình Thuyết