Lãnh đạo TTCP yêu cầu, phải xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Đề án nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong phạm vi cả nước và phải xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm cụ thể của từng cục, vụ, đơn vị trong việc thực hiện Đề án, bảo đảm thiết thực, phù hợp với đối tượng tác động của Đề án; phù hợp với tiến độ chung và yêu cầu của việc thực hiện Đề án trong từng năm.

Việc triển khai Đề án phải được tổ chức hiệu quả, phù hợp với điều kiện công tác của các cục, vụ, đơn vị và phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông của TTCP; triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức tuyên truyền pháp luật về PCTN cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan TTCP.

TTCP thành lập Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương do Phó Tổng TTCP làm Trưởng Ban chỉ đạo, lãnh đạo Vụ Pháp chế làm Phó Trưởng ban và thành viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; giúp việc cho Ban chỉ đạo là Vụ Pháp chế, TTCP. Các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án cử người có thẩm quyền tham gia Ban chỉ đạo Đề án, làm đầu mối giúp triển khai thực các hoạt động của Đề án thuộc trách nhiệm của cơ quan mình.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Ban chỉ đạo Đề án có trách nhiệm chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Đề án nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong phạm vi cả nước; hỗ trợ báo cáo viên trong bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về PCTN. Đồng thời, có trách nhiệm phê duyệt tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

Căn cứ vào điểm 1 và điểm 7 mục V Điều 1 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”, các hoạt động chính cần triển khai để thực hiện Đề án thuộc trách nhiệm của TTCP gồm: Tổ chức họp triển khai thực hiện Đề án; tổ chức biên soạn, phát hành sách, tài liệu; hoàn thiện nội dung, hình thức chuyên trang PCTN trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chỉnh phủ; tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra bộ, ngành, địa phương tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN.

Bên cạnh đó, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyên chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN; tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN; hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức các sự kiện tuyên truyền tập trung cấp quốc gia; phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn quốc tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động về PCTN trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN - 09 tháng 12 hằng năm.

Riêng về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trung tâm thông tin, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử.

Cụ thể, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về PCTN; đăng tải các tin, bài về công tác PCTN. Bên cạnh đó, đăng các giải đáp pháp luật về PCTN; phỏng vấn công chức làm công tác phòng chống tham nhũng về việc giải quyết các tình huống cụ thể.

Kế hoạch nêu rõ, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm đề xuất và tổ chức thực hiện cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN trong phạm vi cả nước. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021./.

Lan Anh