Tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp trong tỉnh nhằm phòng ngừa và phát hiện tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt”. Các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trong các tháng cuối năm, Tiền Giang tập trung triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra cũng như đôn đốc, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị; chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm như: kinh tế, tài chính, đất đai, thực thi chính sách pháp luật…; nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng… Bên cạnh đó, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể triển khai tốt quy chế phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, tỉnh rà soát, chỉ đạo và có giải pháp cụ thể chấn chỉnh ngay những sai phạm, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung, giải pháp về công khai, minh bạch trong hoạt động, đặc biệt là thu chi tài chính, đầu tư công, công tác tổ chức cán bộ… Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, ưu tiên thực hiện điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng đã phát hiện…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Nghĩa, trong 6 tháng đầu năm 2019, Cơ quan điều tra Công an các cấp trên địa bàn thụ lý điều tra 7 vụ liên quan tới tham nhũng với 21 đối tượng gây thiệt hại và làm thất thoát ngân sách trên 16,8 tỷ đồng, trong đó đã khởi tố 6 vụ với 20 bị can; đến nay, đã thu hồi được trên 10,8 tỷ đồng, đạt 64,62%. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã lập hồ sơ đề nghị xét xử đối với 3 vụ khác./.

Dương Thái