Theo đó, Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ của TTCP được phân công tại Nghị quyết số 17/NQ-CP; cần xác định cụ thể các nhiệm vụ, chỉ tiêu cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 và giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của TTCP và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của TTCP; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước chi cho ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử hàng năm.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Cụ thể, phấn đấu đến giai đoạn 2021-2025, phần mềm quản lý văn bản và điều hành của TTCP được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử đến các bộ, ngành, địa phương; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử và được ký số; 100% hồ sơ công việc tại TTCP được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

Ngoài ra, giảm thiểu tối đa việc sử dụng tài liệu giấy phục vụ các cuộc họp thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, Hệ thống email công vụ ngành Thanh tra với định danh @thanhtra.gov.vn; phấn đấu 100% báo cáo định kỳ của các cơ quan được gửi nhận bằng văn bản điện tử và được ký số (trừ các báo cáo dạng mật).

Về kiến trúc Chính phủ điện tử của TTCP sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử TTCP đã được phê duyệt, cập nhật. Hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng, đưa và sử dụng đảm bảo được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Trong quản lý nhà nước về thanh tra, KN, TC và PCTN, duy trì sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC trong phạm vi toàn quốc để thống nhất về quản lý, khử trùng lặp đơn thư, tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tham mưu, báo cáo tình hình đầy đủ, chính xác và kịp thời về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC.

Bên cạnh đó, duy trì sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm xác minh được nguồn gốc tài sản, thu nhập của người thuộc đối tượng phải kê khai; thanh tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chiến lược, chương trình, kế hoạch về công tác PCTN. Hệ thống cũng là cơ sở tham khảo để TTCP xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ đề án, chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm về công tác PCTN; tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Trên cơ sở mục tiêu, nội dung công việc trong Kế hoạch, Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị mình để cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được phân công thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện./.

Lan Anh