Theo GS.TS.Nguyễn Đăng Dung, tham nhũng vặt hiện đang diễn ra phổ biến trên phạm vi quốc gia và là vấn đề xã hội nhức nhối. Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về tham nhũng vặt, từ đó đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng và tiến tới giảm thiểu tham nhũng vặt.

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, Đề tài dự kiến triển khai 03 nội dung chính là những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về tham nhũng vặt; thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về tham nhũng vặt. Sau cùng, Đề tài đưa ra đề xuất quan điểm, giải pháp pháp lý và thực tiễn nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng vặt.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: L.A

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng phê duyệt thống nhất cho rằng, hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về phòng, chống tham nhũng nói chung. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu chuyên biệt, tập trung về tham nhũng vặt. Để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng vặt, cần nghiên cứu toàn diện, thấu đáo về lý luận, thực tiễn về tham nhũng vặt và tác động tiêu cực đến các mặt của đời sống xã hội và quản lý nhà nước. Do đó, việc nghiên cứu Đề tài là cần thiết.

Tuy nhiên, đa số các thành viên Hội đồng phê duyệt cho rằng, Đề tài cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau: Làm rõ khái niệm “tham nhũng vặt”, nêu tác hại và điều kiện nảy sinh của tham nhũng vặt; bổ sung đánh giá quy định pháp luật về tham nhũng vặt, quan điểm, đường lối của Đảng, kinh nghiệm thế giới về phòng, chống tham nhũng vặt, khái quát tình hình và thái độ của nhân dân đối với thực trạng này; bổ sung giải pháp tổ chức thực hiện và định hướng giải pháp công khai, minh bạch.

Kết luận tại cuộc họp, TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt, chủ trì cuộc họp nhấn mạnh, việc nghiên cứu Đề tài là cần thiết; kết quả nghiên cứu của Đề tài có thể áp dụng vào quá trình hoàn thiện pháp luật có liên quan đến phòng, chống tham nhũng vặt và kiến nghị với Đảng và Nhà nước các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh với tình trạng tham nhũng; cách tiếp cận và trình bày rất thuyết phục; giới hạn phạm vi nghiên cứu phù hợp. Đề tài cần tiếp thu ý kiến của Hội đồng, hoàn thiện Thuyết minh gửi lại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra.

Kết thúc buổi họp, trên cơ sở dự kiến các nội dung nghiên cứu và sự thống nhất với Chủ nhiệm Đề tài, Hội đồng phê duyệt nhất trí phê duyệt thuyết minh Đề tài để triển khai nghiên cứu./.

Lan Anh