leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm (ảnh: Minh Nguyệt)

Ban Chỉ đạo CCHC của Thanh tra Chính phủ gồm 10 thành viên gồm: Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 07 thành viên. Cũng theo Quyết định số 341/QĐ-TTCP, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo CCHC gồm 08 thành viên do bà Trần Thị Thúy Mai, Trưởng phòng, Văn phòng làm Tổ trưởng, kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác CCHC của Thanh tra Chính phủ và của ngành Thanh tra; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC dài hạn và hàng năm của Thanh tra Chính phủ.  

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC của các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; thực hiện chấm điểm CCHC của Thanh tra Chính phủ theo Bộ Chỉ số CCHC do Bộ Nội vụ ban hành và đôn đốc các cục, vụ, đơn vị thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tổ chức thẩm định chấm điểm CCHC đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và công bố kết quả xếp hạng CCHC trong nội bộ Thanh tra Chính phủ hàng năm. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, thống kê, điều tra xã hội học, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan khác liên quan.

Ngoài ra, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC và tham mưu, thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến công tác CCHC của Thanh tra Chính phủ./.

Minh Nguyệt