​Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2017, công tác chỉ đạo, điều hành đã bám sát kế hoạch công tác, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) và các nhiệm vụ đột xuất được giao; hiệu quả công việc ngày một được nâng cao, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra theo Kế hoạch công tác năm 2017.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì cuộc họp

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ cần tập trung trong 02 tháng cuối năm và đầu năm 2018. Do đó, lãnh đạo và các phòng chuyên môn của TTTT đã đề xuất Phó Tổng TTCP chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với Trung tâm để nâng cao hiệu quả công tác; triển khai sớm thủ tục đầu tư Cổng Thông tin điện tử và Hệ điều hành tác nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến; kiện toàn nhân sự cấp phòng; phương án nhân sự để thực hiện quản trị Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với một số nhiệm vụ như bảo trì, sửa chữa thường xuyên… 

Tại cuộc họp, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn đánh giá cao kết quả công tác của TTTT trong 10 tháng đầu năm. Đơn vị đã cơ bản thực hiện được các nhiệm vụ Lãnh đạo TTCP giao về xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan TTCP và ngành Thanh tra; đã cân đối được lực lượng nhân sự để triển khai các nhiệm vụ trước mắt và dài hạn để đạt được kết quả trong công tác. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, trong quá trình lãnh đạo, phối hợp, điều hành và tổ chức thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế như: cách thức phối hợp chưa phù hợp; phân công nhiệm vụ từng lúc, từng nơi chưa rõ ràng; sự chuyển biến trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại TTCP chưa rõ nét; trình độ, năng lực cán bộ của đơn vị còn hạn chế…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, giám đốc TTTT báo cáo công tác 10 tháng đầu năm của đơn vị

Về các nhiệm vụ cần tập trung trong 02 tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Phó Tổng TTCP yêu cầu đơn vị cần tập trung vào các công việc sau đây: Tham mưu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng được các yêu cầu chung về Chính phủ điện tử và các hoạt động đặc thù của ngành Thanh tra; tập trung thực hiện 03 phần mềm chính là phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, hệ điều hành tác nghiệp và Cổng thông tin điện tử TTCP; thực hiện phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ, điều chỉnh cách thức phối hợp để hiệu quả hơn; rà soát lại các quy chế, quy định về công tác tổ chức, thực hiện quản lý tin học theo hướng chi tiết, cụ thể hơn, phân tích rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; phối hợp với Vụ kế hoạch, tài chính và tổng hợp rà soát, báo cáo lãnh đạo TTCP xem xét, quy định về đơn vị tự chủ; rà soát các nhiệm vụ cần thuê dịch vụ công nghệ thông tin, báo cáo lãnh đạo xem xét, quyết định; báo cáo lãnh đạo về việc đáp ứng các tiêu chí xếp hạng ICT index 2017 của TTCP, những việc đã và chưa làm được; tham mưu nội dung họp thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của TTCP nhằm định hướng, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

Quỳnh An