Kế hoạch 128/KH-TTCP cũng nêu rõ cần xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện; tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu thi đua; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.          

Phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: ‘Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Theo đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó yêu cầu Thủ trưởng Thanh tra các bộ, ngành, địa phương; các cục, vụ đơn vi thuộc Thanh tra Chính phủ phải gương mẫu chấp hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, các biểu hiện tiêu cực, cục bộ mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi; định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện cùng với kết quả công tác để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và làm căn cứ, cơ sở để phân loại, bình xét thi đua - khen thưởng; chịu trách nhiệm về việc để nội bộ đơn vị mất đoàn kết, công chức viên chức, người lao động vi phạm.

Không chỉ vậy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian, giờ giấc làm việc; quy định về mặc trang phục ngành, đeo thẻ công chức; tuyệt đối không uống rượu bia trong giờ hành chính, vào buổi trưa trong các ngày làm việc, đặc biệt là tại các nơi đang làm nhiệm vụ tiếp dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.  

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến đề xuất với Tổng Thanh tra Chính phủ, với cấp có thẩm quyền có hình thức khen thưởng nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong toàn ngành Thanh tra nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của Ngành.

Ngoài ra, công chức, viên chức, người lao động thi đua nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hoạt động thanh tra phải bám sát, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của các cấp, các ngành. Đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra theo chuyên đề giảm thanh tra vụ việc; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn dốc thực hiện kết luận, kiên nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Hoạt động thanh tra kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Kế hoạch yêu cầu tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên 80%. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng cần triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy dinh về công khai minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng…và thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

Các cụm, khối thi đua sẽ tiến hành kiểm tra chéo và chấm điểm thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối trước, sau đó tiến hành tổng kết và gửi báo cáo về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thanh tra./.

Lan Anh