Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về PCTN

Năm 2017, công tác PCTN luôn được UBND tỉnh coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN. Đặc biệt là các Kết luận của Bộ Chính trị về PCTN, Luật PCTN và các Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác PCTN…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường việc kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình thực hiện, gắn việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục Đào tạo và các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh nghiên cứu đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy tại các trường theo quy định (Đề án 137).

Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan tuyên truyền và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng triển khai việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật theo Kế hoạch số 1225/KH - UBND ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 và từ năm 2013 - 2020; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. Năm 2017, đã tổ chức 172 lớp, hội nghị với 13.113 lượt người tham dự; in phát hành 1.624 tài liệu tuyên truyền.

leftcenterrightdel
 Thành phố Việt Trì, Phú Thọ (ảnh internet)

Phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả

Để phòng ngừa tham nhũng, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; rà soát, triển khai thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính…

Thực hiện công tác PCTN năm 2017, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 07/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và xây dựng kế hoạch PCTN năm 2017 của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định về những điều cán bộ, đảng viên, công chức không được làm, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 07/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Đặc biệt, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai phạm đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết luận; đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Việt Trì và một số sở, ngành có liên quan rà soát việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm liên quan đến Dự án Hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành, kịp thời khắc phục những tồn tại của Dự án; yêu cầu Sở Y tế báo cáo kết quả xử lý, khắc phục sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Bên cạnh việc chỉ đạo Thanh tra tỉnh, xây dựng chương trình công tác PCTN 2017 báo cáo Tỉnh ủy, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; UBND tỉnh còn hướng dẫn Thanh tra các huyện, thành, thị, sở, ban, ngành xây dựng chương trình công tác PCTN năm của cơ quan, đơn vị mình trình Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt, triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phối hợp với các ngành chức năng phát hiện và thụ lý điều tra 19 vụ/25 bị can tham nhũng, liên quan đến tội phạm tham nhũng; tổng thiệt hại: 47.771,150.627 triệu đồng; tài sản thu hồi 5.919,368 triệu đồng; chuyển kỳ sau 10 vụ/14 bị can. 

UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các tội phạm tham nhũng. Từ tháng 10/2016 - 9/2017, Viện Kiểm sát nhân dân đã thụ lý giải quyết 10 vụ/16 bị can; đã chỉ đạo giải quyết: 09 vụ/15 bị can; hiện còn tồn 01 vụ/01 bị can.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác xét xử tội phạm về tham nhũng đảm bảo đúng người, đúng tội. Tòa án hai cấp đã thụ lý và đưa ra xét xử 09 vụ/16 bị cáo thuộc nhóm tội phạm tham nhũng với các tội danh như lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lạm quyền khi thi hành công vụ; tham ô tài sản; nhận hối lộ. Tổng tài sản tham nhũng phải thu hồi theo các bản án mà Tòa án đã tuyên là 3.581,890 triệu đồng (đã thu hồi được 437,428 triệu đồng)./.

Hoàng Minh