Đồng thời, tiếp tục quán triệt và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; duy trì hoạt động Tổ công tác đôn đốc, giải quyết đơn vượt cấp, tồn đọng, kéo dài của tỉnh.

“Giải quyết kịp thời, có hiệu quả đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài”, báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng Quý I của UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

leftcenterrightdel
 Các cấp, các ngành tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh (ảnh internet)

Để thực hiện hiệu quả công tác này, trong Quý II, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng thuộc thẩm quyền; kịp thời đề xuất, giải quyết các vướng mắc đặc biệt là việc bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Quá trình giải quyết phải phân loại, xử lý đúng nội dung đơn; tăng cường đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay khi mới phát sinh.  

Thanh tra tỉnh, huyện tăng cường thanh tra trách nhiệm, làm tốt chức năng tham mưu, giúp Thủ trưởng cùng cấp quản lý nhà nước và giải quyết KNTC; kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong công tác này.  

Đặc biệt, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng.

Trước đó, Quý I/2019, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.833 lượt công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ảnh, đề nghị… Tổng số đơn các cấp, các ngành nhận được trong Quý I/2019 là 1.233 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý là 956 đơn. Tuy nhiên, chỉ có 13 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành; đến hết tháng 3/2019, đã giải quyết xong 04/13 vụ việc, đạt 30,07%, còn 09 vụ việc đang trong hạn giải quyết./.

Minh Nguyệt