Ngay từ đầu năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo toàn ngành Thanh tra bám sát và thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh uỷ và Quy định số 397-QĐ/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy về chế độ báo cáo triển khai các cuộc thanh tra.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh theo dõi thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TTr-BNC-UBKT-SNV-CT-KBNN-NHNN ngày 30/3/2018 giữa các ngành: Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra; rà soát và kiến nghị sửa đổi Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 419/2015/QĐ-ƯBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã triển khai 90 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 218 đơn vị.

Riêng Thanh tra tỉnh tiến hành 20 cuộc trên các lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai; đến nay đã kết thúc 16 cuộc, ban hành kết luận thanh tra đối với 12 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 19.557 triệu đồng. Trong đó, yêu cầu thu hồi 5.818 triệu đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý bằng biện pháp tài chính khác 13.739 triệu đồng; xử lý hành chính đối với 01 tập thể, 43 cá nhân có sai phạm phát hiện qua thanh tra.

Thanh tra các sở, ngành, địa phương triển khai 70 cuộc thanh tra. Đến nay, đã kết thúc thời gian thanh tra trực tiếp tại đơn vị 43 cuộc, 41 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 6.855 triệu đồng, 1.262.932m2 đất; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc với 04 đối tượng, xử lý hành chính 05 tập thể, 84 cá nhân.

Bên cạnh đó, về thanh tra chuyên ngành, Thanh tra các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đã tiến hành 187 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 989 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 216 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền sai phạm 8.002 triệu đồng, trong đó: Yêu cầu thu hồi 6.912 triệu đồng, xử lý bằng biện pháp tài chính khác 1.090 triệu đồng. Ban hành 830 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 6.327 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Bắc Giang (ảnh internet)

Cùng với việc triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang còn tích cực theo dõi, đôn đốc kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Đến ngày 21/9/2018, toàn ngành Thanh tra đang theo dõi, đôn đốc 158 kết luận thanh tra với tống số tiền sai phạm 45.672 triệu đồng và 192ha đất các loại. Trong đó, số tiền sai phạm phải thu hồi 18.656 triệu đồng, 5,lha đất; số tiền sai phạm phải xử lý khác 27.061 triệu đồng. Kết quả đã thu hồi số tiền 10.394 triệu đồng và 4,97ha đất các loại; xử lý khác số tiền 17.611 triệu đồng và 32ha đất.

Có thể khẳng định, trong 9 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thanh tra bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 để triển khai thực hiện cơ bản hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra. Một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra đã được khắc phục kịp thời, trong đó chất lượng hoạt động thanh tra chuyên ngành đã được nâng cao. Việc theo dõi, kiểm soát và thẩm định các cuộc thanh tra do các sở, ngành và các cơ quan thanh tra được tăng cường...

Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; việc ban hành kết luận thanh tra sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp chưa đảm bảo thời gian; việc thực hiện chế độ báo cáo triển khai các cuộc thanh tra theo Quy định số 397-QĐ/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy chưa đầy đủ; việc đôn đốc xử lý sau thanh tra chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Những tháng còn lại năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 282-TB/TU ngày 13/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy và Quy định số 397-QĐ/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy về chế độ báo cáo các cuộc thanh tra; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra và theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Đặc biệt, ngành Thanh tra phải bám sát và triển khai 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; chỉ đạo thanh tra đột xuất khi phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp trên địa bàn; triển khai xây dựng Kế hoạch năm 2019 theo định hướng của Thanh tra Chính phủ đảm bảo tính toàn diện trên các lĩnh vực và tránh sự chồng chéo, trùng lắp; tổng kết đánh giá công tác thanh tra năm 2018.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong ngành Thanh tra; gắn với tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo năng lực cho các cơ quan thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Minh Nguyệt