Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền

Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời quán triệt, triển khai, phổ biến Luật PCTN năm 2018, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN; Chỉ thị số 10/CTTTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ…

Đồng thời, trong hoạt động quản lý nhà nước, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã ban hành 107 văn bản để cụ thể hóa các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác PCTN.

Công tác thông tin, tuyền truyền, giáo dục về PCTN gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 15/5/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương cũng tiếp tục tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Từ 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019, đã tổ chức 26 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho 4.629 lượt người, phát hành 722 tài liệu; các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 và Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ…

Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật PCTN năm 2018 đến 180 người là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và công chức cơ quan Thanh tra tỉnh, đã phát hành 180 bộ tài liệu.

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/5/2019 về triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/04/2019. Theo đó, các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức 10 lớp triển khai Luật PCTN 2018 cho 1.099 lượt người, phát hành 362 bộ tài liệu.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019, UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, khởi nghiệp và đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đạt một số kết quả tích cực.

Cụ thể, các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện các công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh đều được công khai trên cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát. Nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, như: Tài chính ngân sách, đầu tư phát triển; chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức, công tác cán bộ; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kết quả xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, kết luận thanh tra và xử lý vi phạm…

leftcenterrightdel
 Hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực bờ sông Trà của Quảng Ngãi (ảnh minh họa, nguồn Báo Tài nguyên môi trường)

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành 18 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn... Qua kết quả 08 cuộc thanh tra, kiểm tra có nội dung về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện có 09 đơn vị vi phạm với tổng số tiền 278,19 triệu đồng (đã thu hồi 172,39 triệu đồng, đạt 65,56%). UBND tỉnh chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà không đúng quy định.

UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo triển khai Đề án văn hóa công vụ. Trong kỳ báo cáo có 30 đơn vị được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Kết quả cho thấy, cơ bản tại các cơ quan đơn vị không có hành vi vi phạm.

Về chuyển đổi vị trí công tác, có 13 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 155 công chức, viên chức. Qua công tác thanh tra, kiểm tra về chuyển đổi vị trí công tác tại 30 đơn vị cho thấy việc chuyển đổi vị trí công tác còn một số tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị, như: Không lập kế hoạch chuyển đổi, chuyển đổi không đúng thời hạn,…

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động; trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trong kỳ, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã triển khai 59 cuộc thanh tra, có nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về PCTN; có 55 cuộc đã kết thúc, đã ban hành Kết luận thanh tra 55 cuộc, 04 cuộc thanh tra đang tiến hành. Kết quả thanh tra đã phát hiện 03 vụ việc 17 có dấu hiệu tham nhũng (đã chuyển vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra); một số tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về PCTN, như: Một số cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch PCTN còn chậm trễ; chưa thực hiện đầy đủ nội dung, hình thức công khai; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn chưa đúng kế hoạch; chưa thực hiện yêu cầu giải trình, xác minh tài sản, thu nhập; công tác tự kiểm tra còn ít và kết quả hạn chế; báo cáo công tác PCTN chưa đầy đủ nội dung theo quy định.

Những kết quả trên cho thấy công tác quản lý nhà nước về PCTN tại tỉnh Quảng Ngãi được tăng cường, có tiến bộ hơn trước. Tuy nhiên, thực hiện quy định pháp luật về công khai, minh bạch chưa nghiêm; công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp có mặt còn hạn chế; chưa chủ động trong công tác tự kiểm tra, phát hiện vi phạm để xử lý kịp thời.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện Luật PCTN năm 2018 và các Chỉ thị, Nghị quyết, Công điện, Quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ cũng như của Tỉnh ủy về PCTN.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN ở các Sở, ngành, địa phương; xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm; có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai đối với những đối tượng sai phạm; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, liêm chính./.

Minh Nguyệt