leftcenterrightdel

Liên quan đến việc thanh tra tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bến xe Chín Nghĩa, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình Giám đốc Sở Công Thương và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh. Ảnh: http://vexekhachlh.com

Đơn cử, hồi tháng 3/2018, qua xem xét kết quả xử lý trùng lắp, chồng chéo theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã thống nhất theo đề xuất, kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 11 ngày 20/3/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý trùng lắp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch năm 2018 đã được Thanh tra tỉnh thông báo. Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 4074/KH-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Thanh tra tỉnh có văn bản thông báo kết quả xử lý trùng lắp đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và kết quả xử lý trùng lắp lên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan, kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

Cũng với tinh thần nói là làm, cuối tháng 3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định điều chỉnh giảm cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và xây dựng, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước tại Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Thiên Bút.

Trước đó, cuộc thanh tra này đã nằm trong danh mục các cuộc thanh tra kèm theo Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Lý do thay đổi là tránh chồng chéo về thời gian thanh tra theo khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ (theo Thông báo số 166 ngày 16/1/2018 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi: Cục Thuế tỉnh sẽ tiến hành thanh tra thuế tại Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Thiên Bút theo kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ); đồng thời, tạo điều kiện cho công ty tập trung vào công tác giải quyết vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để thực hiện dự án theo quy định.

Mới nhất, đầu tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý về chủ trương việc xây dựng dự án nâng cấp phần mềm quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra và hỗ trợ xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ông Trần Ngọc Căng giao Thanh tra tỉnh lập đầy đủ thủ tục theo đúng quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

Ở khía cạnh liên quan, hôm 30/1/2018, qua xem xét kiến nghị của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bến xe Chín Nghĩa và đề xuất của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương rút kinh nghiệm trong việc chưa cung cấp kịp thời, đầy đủ kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành cho Thanh tra tỉnh để phục vụ công tác xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cũng phải rút kinh nghiệm đối với công tác kiểm soát chồng chéo trong nội bộ ngành và phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm soát chồng chéo trên địa bàn tỉnh.

Hàn Ngọc