Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tỉnh xây dựng, trình Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 với tổng cộng 298 cuộc thanh tra, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo đúng trọng tâm, định hướng chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đã thực hiện 321 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.047 đơn vị, phát hiện 321 đơn vị có sai phạm, với tổng sổ tiền 4.811,32 triệu đồng và 89.101,1m2 đất cùng nhiều sai phạm khác. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1.759,71 triệu đồng và 36.588,3m2 đất, kiến nghị xử lý khác 3051,61 triệu đồng và 52.512,8m2 đất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 01 cơ chế, chính sách, ban hành 259 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng sổ tiền 1.728,89 triệu đồng cùng nhiều sai phạm khác.

Cụ thể, về thanh tra hành chính, toàn ngành đã thực hiện 39 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 91 đơn vị, phát hiện 30 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền 2.778,02 triệu đồng và 89.101,1m2 đất cùng nhiều sai phạm khác. Đồng thời, thực hiện 282 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 956 cá nhân, tổ chức trên nhiều lĩnh vực; phát hiện 291 cá nhân, tổ chức có sai phạm, với tổng số tiền 2.033,3 triệu đồng.

Cùng với công tác thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi luôn chú trọng công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Theo đó, đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 57 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra; thu hồi nộp ngân sách 855,52 triệu đồng/3.037,62 triệu đồng và 2.209,4m2 đất/571.947,22m2 đất.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4074/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Cụ thể, ứng dụng phần mềm theo dõi và hỗ trợ xử lý trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Thanh tra tỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã chỉ đạo xử lý 225 doanh nghiệp có dấu hiệu trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

leftcenterrightdel
 Thành phố Quảng Ngãi, ảnh internet

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác về tổ chức, cán bộ; ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2020; đăng ký nhu cầu đạo tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, công chức trong toàn tỉnh năm 2020; phát động thi đua toàn ngành Thanh tra tỉnh năm 2020; tiếp tục thực hiện chủ trương sát nhập hai cơ quan và nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra ở cấp huyện.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện Đề án phát triển ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Tổ chức phát động và theo dõi, đôn đốc công tác thi đua trong toàn ngành hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam.

Như vậy, kế hoạch thanh tra của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được phê duyệt đảm bảo đúng định hướng của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đã thực hiện tốt việc xử lý trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, góp phần làm minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp của tỉnh. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra đã được thủ trưởng và cơ quan thanh tra chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt hơn nên kết quả có nhiều tiến bộ, tích cực cả về phương pháp và cách thức xử lý.

Mặt dù, đã đạt được nhiều kết quả tích cực về công tác thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Ngãi thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn một số đơn vị chậm phê duyệt kế hoạch thanh tra theo thời hạn luật định; việc khảo sát, nắm thông tin phục vụ cho việc xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra của một số sở, ngành có lúc còn thiếu chủ động, chưa sát với thực tế, dẫn đến khi tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp một số đối tượng thanh tra, kiểm tra không còn hoạt động.

Hơn nữa, vẫn còn một số kết luận thanh tra của sở, huyện chất lượng còn thấp; việc chủ động thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của các cơ quan Thanh tra vẫn còn hạn chế. Nhiều cơ quan thanh tra chưa thực hiện tốt việc phối hợp thông tin về thanh tra, kiểm tra để phục vụ công tác theo dõi việc thực hiện của toàn ngành.

Do đó, trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên về công tác thanh tra cũng như các nhiệm vụ kỳ trước chuyển sang. Trong đó, chỉ đạo toàn tỉnh thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 4074/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, sẽ xem xét, xử lý theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành kết luận thanh tra, để tồn đọng kéo dài; kịp thời chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; ban hành kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh./.

Minh Nguyệt