Theo đó, Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra Hải Phòng bao gồm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp thành phố đến cấp huyện và xã. Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố và cấp huyện, thời hạn thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu là 30 ngày (trường hợp vụ việc phức tạp không quá 45 ngày); thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 là 45 ngày (trường hợp phức tạp kéo dài không quá 60 ngày); thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày (trường hợp phức tạp kéo dài không quá 60 ngày, trường hợp đặc biệt phức tạp là 90 ngày).

Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu là 30 ngày (trường hợp phức tạp kéo dài không quá 45 ngày); thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày (trường hợp phức tạp kéo dài không quá 60 ngày, trường hợp đặc biệt phức tạp là 90).

Đồng thời, Quy trình cũng nêu rõ các thủ tục tiếp công dân, giải quyết đơn thư bao gồm các bước đón tiếp công dân, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả.

Chánh Thanh tra thành phố giao Văn phòng thanh tra thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử, tổ chức thực hiện việc công khai danh mục và nội dung thủ tục hành chính ngành Thanh tra theo quy định./.

Dương Thái