Theo Thanh tra tỉnh, mục đích và yêu cầu của kế hoạch là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cán bộ công chức, người lao động cơ quan đoàn kết, chung sức tham gia vào công tác phòng, chống tiến tới đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt là những người trực tiếp tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ đó phát hiện những tấm gương tiêu biểu, những sáng kiến, kinh nghiệm hay để kịp thời nêu gương, nhân rộng.

Kế hoạch cũng yêu cầu, tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của công chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua đặc biệt “Tỉnh Đồng Nai đoàn kết chung sức phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
Hội nghị phát động công tác thi đua năm 2021 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Đình Thuyết)

Việc tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, có tác dụng động viên, khích lệ, nêu gương để mọi người cùng học tập, noi theo.

Nội dung thi đua, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên khích lệ công chức, người lao động tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, của cơ quan.

Kế hoạch cũng yêu cầu, công chức, người lao động chủ động tham gia các hoạt động thiết thực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với bối cảnh, điều kiện công tác của bản thân, đơn vị, địa phương. Tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính. 

Kế hoạch cũng giao Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh có trách nhiệm triển khai kế hoạch này đến các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh và toàn thể công chức, người lao động biết, thực hiện; đồng thời, theo dõi, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào này.

Đình Thuyết