Hơn 4,8 triệu lượt người được tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Năm 2019, các ngành, các cấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, đã tổ chức 58.856 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN cho 4.860.016 lượt người, phát hành 573.466 cuốn sách, tài liệu về PCTN; ban hành 5.710 văn bản mới, sửa đổi 160 văn bản để thực hiện Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Việc công khai, minh bạch cụ thể hơn so với thời gian trước, được thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.797 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 106 đơn vị có vi phạm. Bên cạnh đó, đã ban hành mới 3.106 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung trên 900 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 2.290 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 338 vụ việc với 413 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 40 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 331 tỷ đồng (đã thu hồi 156 tỷ đồng, đạt 47%). Số người nộp lại quà tặng cho đơn vị là 08 người với giá trị quà tặng là 116 triệu đồng.

99,9% đối tượng thuộc diện phải kê khai tải sản đã minh bạch tài sản, thu nhập

Theo tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018, số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 1.081.235 người, đạt tỷ lệ 99,9% số người phải kê khai. Số bản kê khai đã công khai là 1.075.310 bản; đạt tỷ lệ 99,4% số đã kê khai; có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập. Qua xác minh phát hiện 10 trường hợp vi phạm (tăng 04 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Đã xử lý kỷ luật 08 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 02 trường hợp .

Mặt khác, qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 2.799 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 159 người; xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 04 người đã bị xử lý hình sự; 38 người bị xử lý kỷ luật hành chính; chuyển đổi vị trí công tác 9.150 cán bộ, công chức, viên chức.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tự kiểm tra nội bộ phát hiện 70 vụ (giảm 23 vụ so với năm 2018), 89 người (giảm 69 người) có hành vi liên quan đến tham nhũng, trong đó: cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 47 vụ, 72 người có hành vi liên quan đến tham nhũng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 19 vụ, 12 người; qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 04 vụ, 05 người.

Cũng trong năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã nghiêm túc, khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN 2018, gắn với tăng cường bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo yêu cầu của Bộ Chính trị; triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác và việc tổ chức thực hiện các biện pháp PCTN.

Một mặt tích cực khác trong công tác PCTN trong năm 2019 đó là Việt Nam tiếp tục triển khai các bước đánh giá việc thực thi Công ước sau khi hoàn thành đánh giá thực địa của chuyên gia quốc tế; tham gia Dự án UNDP “Hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách về phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và xây dựng bộ công cụ đánh giá công tác PCTN”; tổ chức thành công Hội nghị Khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á-Thái Bình Dương; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị nội dung đánh giá đa phương của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và phân công của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh phát biểu quán triệt tại một hội nghị về PCTN

Nhìn nhận một cách toàn diện thì công tác quản lý nhà nước về PCTN năm qua tiếp tục được chú trọng, nhất là trong việc tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến PCTN được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được tổ chức bài bản, chặt chẽ hơn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm và kế hoạch tổ chức thực hiện rõ ràng. Ngành Thanh tra đã thực hiện cơ bản tốt các nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN, nhất là về nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác PCTN; chú trọng phát hiện, xử lý tham nhũng; thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý tham nhũng. Nhìn chung, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm.

Sẽ có "thước đo" phòng, chống tham nhũng với các bộ, ngành, địa phương 

Trong năm 2020, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Đồng thời, triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả; tập trung, khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng... Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về PCTN. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tích cực đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo; tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về PCTN; Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Luật PCTN.

Toàn ngành Thanh tra sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, ngành Thanh tra sẽ tăng cường theo dõi, đánh giá công tác PCTN trên phạm vi cả nước và từng bộ, ngành, địa phương. Đi kèm với đó là xây dựng bộ tiêu chí - được ví như "thước đo" hữu hiệu theo dõi, đánh giá toàn diện công tác PCTN đối với các bộ, ngành, địa phương để thấy rõ những nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt. Xa hơn, Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng sẽ được tổng kết để đúc rút kinh nghiệm đồng thời đề xuất Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn về công tác PCTN cho giai đoạn tiếp theo./.

Lan Anh