Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác PCTN, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác PCTN nhũng trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung công tác PCTN trong năm 2020, tỉnh Sơn La xác định, sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong công tác PCTN. Tiếp tục triển khai, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật; các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ; Kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về PCTN; kịp thời tuyên truyền công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác PCTN; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, văn bản quy định về kê khai tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong công tác PCTN; xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên tại cơ quan, đơn vị mình; nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN; chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường công tác thu hồi tài sản vi phạm do tham nhũng.

Đặc biệt, nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; nâng cao năng lực, phát huy tốt vai trò của các cơ quan tham mưu về công tác PCTN; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết tố cáo có dấu hiệu, hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý của các cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền.

Mặt khác, Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện vai trò phản biện, giám sát nhằm nâng cao ý thức trong đấu tranh PCTN; phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của nhân dân đối với công tác PCTN, xây dựng cơ chế khen thưởng và bảo vệ người tố cáo tham những theo quy định.

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác PCTN năm 2020 để triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Trong đó, cần tập trung các giải pháp thực hiện cụ thể như: Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, công khai việc thu, chi tài chính, mua sắm tài sản công, kê khai minh bạch tài sản cá nhân; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, chi tiêu ở cơ quan và việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức...

Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN; tham mưu và thực hiện công tác PCTN gắn với việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi không thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý./.

Lan Anh