Cụ thể, để tiếp tục triển khai hoàn thành kế hoạch năm, ngành Thanh tra chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thanh tra đột xuất; thanh tra lại các cuộc thanh tra đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc theo chỉ đạo và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Khảo sát, nắm tình hình, xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2021.

Quá trình thanh tra thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cũng như các Chỉ thị, Kế hoạch, định hướng của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ liên quan đến công tác thanh tra.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 276/KH-TTCP ngày 26/02/2020 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, xử lý kịp thời số vụ việc khiếu kiện đông người, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là các chỉ thị, kết luận của Trung ương, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các quy định, chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức triển khai 20/39 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 03 cuộc thanh tra đột xuất, 03 cuộc năm 2019 chuyển sang, tại 59 địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công; thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai... Đã kết thúc được 17 cuộc, kết luận 11 cuộc.

Qua thanh tra đã phát hiện 27 địa phương, đơn vị có các vi phạm với số tiền 35.132 triệu đồng; trong đó, kiến nghị thu hồi 6.936 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục 28.196 triệu đồng; đã thu hồi 2.738/6.936 triệu đồng, đạt tỷ lệ 39,5%; kiến nghị kiểm điểm có hình thức xử lý 15 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm 04 tập thể và 31 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 02 vụ. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra từ năm 2019 trở về trước, thu hồi nộp ngân sách được 1.197/13.612 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra các Sở, ngành đã tổ chức 194 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 727 tổ chức, cá nhân. Phát hiện 218 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 215 quyết định xử phạt hành chính số tiền 1.490 triệu đồng; đã thu và nộp ngân sách được 1.272 triệu đồng.

Trong kỳ, các cơ quan hành chính đã tiếp 1.104 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 216 lượt công dân, Thanh tra tỉnh tiếp 50 lượt công dân, thủ trưởng các cơ quan hành chính tiếp 64 lượt công dân, còn lại các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tiếp 774 lượt công dân; nhận và xử lý 934 đơn. Trong đó, năm 2019 chuyển sang 25 đơn khiếu nại.

Cụ thể, đã thụ lý 281 đơn (khiếu nại 245 đơn, tố cáo 36 đơn) thuộc thẩm quyền. Các cơ quan hành chính của tỉnh đã giải quyết được 220/281 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 78,3% (khiếu nại 200/245 đơn, tố cáo 20/36 đơn). Ban hành 168 quyết định giải quyết khiếu nại, tuyên truyền, vận động, giải thích người dân tự nguyện rút 07 đơn chấm dứt khiếu nại.

Đình Thuyết