Hai cuộc thanh tra từ năm trước chuyển sang là cuộc thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; cuộc thanh tra đột xuất dự án Khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu, thành phố Huế.
Các cuộc thanh tra được tổ chức mới gồm: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban QLKV phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế; thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền và huyện A Lưới; thanh tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh; và cuộc kiểm tra liên ngành công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập lần đầu trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Một buổi công bố kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
Về xử lý sau thanh tra, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh Dự thảo Báo cáo giải trình Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh hiện cũng đang thực hiện Kế hoạch kiểm tra trực tiếp để giám sát, hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các kết luận có liên quan.

Về kết quả làm việc của Tổ công tác theo Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 của UBND tỉnh, Tổ đã tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ đề nghị hướng dẫn thủ tục nộp tiền thu hồi sau thanh tra theo Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; Báo cáo kết quả rà soát việc triển khai thực hiện dự án Trụ sở làm việc và Văn phòng cho thuê tại 57 Bà Triệu, thành phố Huế theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; Yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả kiểm điểm của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; Yêu cầu Tổ công tác theo Quyết định số 979/QĐ-UBND do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo kết quả rà soát việc xử lý các dự án theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Yêu cầu Tổ Công tác theo Quyết định số 793/QĐ-UBND do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì báo cáo việc xử lý các dự án khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, khu đô thị mới An Cựu..; Báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý đối với 02 Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, Khu đô thị mới An Cựu; tổng hợp kết quả kiểm điểm của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng thời gian này, Thanh tra tỉnh đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định; đã tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh. Trong kỳ, đã tiếp nhận 14 đơn, gồm: 01 đơn khiếu nại, 11 đơn kiến nghị, phản ánh và 02 đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan. Đã ban hành 02 văn bản hướng dẫn người gửi đơn viết tách riêng từng nội dung để gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành 01 văn bản chuyển 01 đơn kiến nghị, phản ánh đến cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định và lưu theo dõi 11 đơn do không đủ điều kiện xử lý.

Trong kỳ, tham mưu xử lý 10 vụ việc được giao; trong đó, đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý 07 vụ việc và đang nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý 03 vụ việc…
Về nhiệm vụ thời gian đến, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cũng như các nhiệm vụ đột xuất được giao.
Cụ thể, tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các Kết luận, Quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định. Trong đó, các Tổ công tác theo Quyết định số 485/QĐ-UBND và Quyết định số 794/QĐ-UBND của UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định; tiếp tục tham mưu xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giao. Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.
Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch và dự thảo Quyết định thành lập Tổ đánh giá công tác PCTN năm 2020; hướng dẫn và triển khai đánh giá công tác PCTN năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.
Tham mưu UBND tỉnh Dự thảo văn bản tham gia góp ý đối với Dự thảo các Thông tư về nghiệp vụ thanh tra, về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.
Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh có liên quan đến Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020.
Tham mưu dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh để thay thế Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND tỉnh ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế…

PV